​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Pabo
 • Hbo
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
Vakspecifiek thema
 • Eibo
 • Vvto
 • TTO

Balans van het Engels aan het einde van de basisschool 4

23-1-2015
Geurts, B., & Hemker, B. (2013). Balans van het Engels aan het einde van de basisschool 4. Uitkomsten van de vierde peiling in 2012. PPON-reeks nr. 52. Arnhem: Cito.
Dit rapport over Engels in het basisonderwijs is van belang voor leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs, voor onderzoekers en voor auteurs van methodes en ander lesmateriaal Engels. Het betreft de bevindingen van de vierde peiling Engels in het basisonderwijs, gehouden in het voorjaar van 2012. Eerdere peilingen naar het aanbod en de resultaten van het onderwijs in de Engelse taal vonden plaats in 1991, 1996 en 2006. Net als in voorgaande peilingen zijn de leesvaardigheid, de luistervaardigheid, de spreekvaardigheid en de woordenschat Engels van leerlingen onderzocht. In 2012 is bovendien de schrijfvaardigheid gepeild. Enkele conclusies: er zijn grote verschillen per school in de tijd die in jaargroep 8 aan Engels besteed wordt (van 7 uur tot 90 uur per jaar); Hello World, Real English (Let’s Do It)en Take it Easyzijn de meest gebruikte methoden.; aan luisteren wordt de meeste aandacht besteed en daarna in ongeveer gelijke mate aan woordenschat en spreken; lezen komt beduidend minder aan de orde; aan schrijven en grammatica wordt de minste tijd besteed.