​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Wo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Vo
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Engels
 • Duits
Vakinhoud
 • Schrijven
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Toetsing
Vakspecifiek thema
 • ERK

CEF of cijfers bij de beoordeling van schrijfvaardigheid

25-1-2015
Bergh, H. van den, & Klein Gunnewiek, L. (2009). CEF of cijfers bij de beoordeling van schrijfvaardigheid. Levende Talen Tijdschrift 10 (1), 3-11.
In deze studie, met name relevant voor docenten Duits en Engels, zijn Duitse en Engels schrijfproducten van Nederlandse leerlingen uit de derde en vijfde klas vwo beoordeeld met en zonder de criteria uit het ERK. De Duitstalige schrijfproducten zijn beoordeeld door Nederlandse en Duitse docenten Duits; de Engelstalige schrijfproducten door Nederlandse en Engelse docenten Engels. De auteurs stellen vast dat de ERK-oordelen zeer betrouwbaar waren. Zowel met de oordelen op basis van de gebruikelijke cijferschaal als met die op basis van het ERK kunnen verschillen in kwaliteit van teksten van derde- en vijfdeklassers aangetoond worden. Er waren wel verschillen tussen de gemiddelde oordelen van Nederlandse en buitenlandse docenten, vooral als gebruik gemaakt werd van het ERK: de buitenlandse docenten gaven hogere scores. De auteurs concluderen dat het ERK nog niet voldoet aan de doelstelling van 'één gemeenschappelijke taal om over de kwaliteit van schrijfproducten te spreken'.