​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Vwo
 • Wo
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Examens
 • Referentiekader
Vakspecifiek thema
 • ERK

Chinees op school: van pilot naar invoering. Advies invoering Chinese taal en cultuur in het vwo

31-7-2018
Fasoglio, D., & Beeker, A. (2013). Chinees op school: van pilot naar invoering. Advies invoering Chinese taal en cultuur in het vwo. Enschede: SLO.
Chinees op school: van pilot naar invoering, geeft op basis van de uitkomsten van de examenpilot Chinese Taal en Cultuur en de ervaringen die tijdens die pilot werden opgedaan in acht adviezen weer hoe invoering van Chinees formeel zijn beslag zou kunnen krijgen. De pilot is van 2010 tot en met 2013 door SLO uitgevoerd in nauwe samenwerking met negen scholen, ICLON en Cito. Uitgangspunt voor de pilot vormde een door SLO in 2008 geschreven leerplanvoorstel. Doel van de pilot was gegevens te verzamelen op basis waarvan uitspraken zouden kunnen worden gedaan over de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van het voorstel. Ook moest in meer algemene zin worden nagegaan of Chinees als nieuw schoolvak levensvatbaar is in Nederland. Conclusie is dat niets formele invoering van het nieuwe vak Chinese taal en cultuur in de weg staat. Het advies is door OCW aangenomen. Per 1 augustus 2015 is Chinese Taal en Cultuur een officieel eindexamenvak in het vwo.