​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Kerndoelen
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
Vakspecifiek thema
 • ERK

Concretisering van de kerndoelen MVT. Engels

25-1-2015
Trimbos, B. (2007). Concretisering van de kerndoelen MVT. Engels. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor docenten Engels in de vo-onderbouw. De kerndoelen voor de onderbouw zijn globaal geformuleerd. SLO heeft de opdracht gekregen van het ministerie van OC&W om de kerndoelen te concretiseren om docenten zo meer houvast te bieden bij het inrichten van hun onderwijs. Uitgaande van de al eerder geformuleerde streefdoelen (in termen van ERK-niveaus) zijn de kerndoelen van de onderbouw voor Engels uitgewerkt. Gekeken is welke soort activiteiten binnen de streefniveaus een goede vertaling zijn van de globaal geformuleerde kerndoelen. De uitwerkingen zijn voorbeeldmatig, dus zeker niet voorschrijvend of maatgevend. De publicatie bevat tevens vakdidactische aanwijzingen en een literatuuropgave.