​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Diagnostische tussentijdse toets
 • Referentiekader
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vaardigheidstoetsing

De diagnostische tussentijdse toets. Tussenstand in ontwikkeling

22-1-2015
Cito. (2012). De diagnostische tussentijdse toets. Tussenstand in ontwikkeling. Arnhem: Cito.
Dit document vat de bevindingen samen van een voorstudie die Cito in opdracht van OCW en CvTE heeft uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van een diagnostische tussentijdse toets (DTT). Voor het onderdeel schrijfvaardigheid Engels is in de voorstudie een start gemaakt met de ontwikkeling van het leerlingmodel, het taakmodel en het rapportagemodel. Het leerlingmodel beschrijft de aard van de te toetsen vaardigheid in termen van attributen en deelattributen, het taakmodel bevat de sleutelkenmerken van taken, het rapportagemodel geeft aan hoe de toetsuitkomsten zo beschreven en gevisualiseerd kunnen worden dat de docent de diagnoses adequaat kan gebruiken.