​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Lezen
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
Leerplankundig thema
 • Examens
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Toetsing en examens
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Toetsing
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving

De kern van taalvaardigheid

27-1-2015
Hulstijn, J. (2009). De kern van taalvaardigheid. Artikelen van de zesde Anéla-conferentie, 136-172.
ISBN

9789059723177

Deze publicatie, bedoeld voor docenten mvt, gaat over problemen rond het definiëren van het begrip taalvaardigheid. De literatuur laat zien dat daarover grote verschillen van mening bestaan. Heeft het eigenlijk wel zin ons bezig te houden met de definitie van taalvaardigheid? Ja, en wel om twee redenen. Ten eerste, als we willen verklaren hoe het komt dat de ene persoon onder gelijke omstandigheden succesvoller is dan anderen in het leren van een moedertaal of een vreemde of tweede taal, moeten we het begrip taalvaardigheid kunnen operationaliseren. Ten tweede, voor de examinering van taalvaardigheid moet de definitie van dit begrip helder en concreet zijn. Het ERK heeft weinig aandacht voor kerntaalvaardigheid. Slechts vijf van de 54 niveauschalen in het ERK hebben betrekking op de linguïstische kern van taalvaardigheid. De examinering en certificering van taalvaardigheid zouden gesplitst moeten worden. Aan de toetsing van geïntegreerde taalvaardigheid in quasi-echte taalactiviteiten zou de toetsing van kerntaalvaardigheid vooraf dienen te gaan.
Contactpersoon