​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Hbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Schrijven
 • Spreken
 • Kijken en luisteren
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Grammaticaonderwijs
 • Taalverwerving
 • Eibo
 • Vvto
 • Vreemdetalendidactiek
 • TPO

Differential effects of prompts and recasts in form-focused instruction

27-1-2015
Lyster, R. (2004). Differential effects of prompts and recasts in form-focused instruction. Studies in Second Language Acquisition, 26 (3), 399–432.
Wat zijn de effecten van bepaalde vormen van feedback bij vorm-gerichte instructie? Dit artikel doet verslag van een experiment waaraan vier leraren met acht klassen en in totaal 179 leerlingen van  tien tot elf jaar deelnamen. Onderzocht werden de effecten van vorm-gerichte instructie (form-focused instruction, FFI) en correctieve feedback op het vermogen van kinderen om correct het geslacht correct toe te kennen aan Franse woorden. Het experiment besloeg een periode van vijf  weken met in totaal ongeveer negen uur Frans. De vorm-gerichte instructie, waarbij aandacht werd gevraagd voor de uitgangen van zelfstandige naamwoorden die betrouwbaar het geslacht voorspellen en mogelijkheden werden geboden om het toekennen van het grammaticale geslacht aan woorden op basis van woorduitgangen te oefenen, werd toegepast bij de behandeling van een regulier onderwerp door drie van de vier leraren. De vierde leraar onderwees hetzelfde onderwerp zonder vorm-gerichte instructie  in twee vergelijkbare klassen. Elk van de drie FFI docenten paste daarnaast een andere vorm van feedback toe. Analyses van een pretest, een direct na behandeling van het reguliere onderwerp afgenomen test en een later afgenomen test lieten een significante toename zien in het vermogen van leerlingen die bloot waren gesteld aan vorm-gerichte instructie om het juiste grammaticale geslacht toe te wijzen. Ook laat de studie zien dat bij deze benadering de ene vorm van correctieve feedback effectiever is dan de andere.