​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Hbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Aansluiting PO-VO
 • Beleid
 • Leraren
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Kerndoelen
 • Schoolbeleid
 • Taalbeleid
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Kennisbasis
 • Professionalisering
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Taalverwerving
 • TTO
 • Versterkt taalonderwijs
 • Vreemdetalendidactiek
 • Europees Taalportfolio
 • CLIL
 • Eibo
 • TPO

Engels in het basisonderwijs. Vakdossier

28-1-2015
Thijs, A., Trimbos, B., Tuin, D., Bodde, M., & De Graaff, R. (2011). Engels in het basisonderwijs. Vakdossier. Enschede: SLO.
Dit vakdossier is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die Engels geven. Het bevat een beschrijving van de stand van zaken van Engels in het basisonderwijs. Het komt voort uit een verkennend veldonderzoek dat SLO in opdracht van het ministerie van OCW in 2011 heeft uitgevoerd. Aan de orde komen beleidsontwikkelingen; de lespraktijk in scholen; de opleiding en toerusting van leerkrachten, de tendens om eerder te starten met Engels; de Nederlandse situatie in internationaal perspectief en aanbevelingen om de kwaliteit van Engels in het basisonderwijs te verbeteren. Voorbeelden van aanbevelingen: ontwikkel verschillende vormen van toetsing, gericht op het evalueren van tussendoelen en gewenste beheersingsniveaus aan het eind van de basisschool, ook wat betreft mondeling communicatief taalgebruik, en versterk het aanbod voor Engels op de pabo’s verder middels invoering van de in ontwikkeling zijnde kennisbasis voor Engels en het vastleggen van een gemeenschappelijk eindniveau voor pabo-studenten in termen van het ERK.