​​​
Sector
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vwo bovenbouw
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
Leerplankundig thema
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek
 • Grammaticaonderwijs

Engelse taalvaardigheid in de onderbouw, Nederland vergeleken met zes andere Europese landen

28-1-2015
Bot, K. de, Evers, R., Quay, P. de, & Slik, F. van der. (2005). Engelse taalvaardigheid in de onderbouw, Nederland vergeleken met zes andere Europese landen. Levende Talen Tijdschrift, 6 (2), 3-17.
Dit rapport is van belang voor docenten Engels in het voortgezet onderwijs. Het is een verslag van een onderzoek naar taalvaardigheid Engels in Nederland, vergeleken met zes andere Europese landen. Doel was inzicht te krijgen in de factoren die invloed hebben op de taalvaardigheid Engels aan het eind van de onderbouw. De volgende factoren werden onderzocht: contact met het Engels (met name via de media), houding ten opzichte van het Engels, Engels op school en de onderwijssetting in de klas. Taalvaardigheid werd gemeten door middel van een zelfbeoordelingstest en een test waarin lees-, schrijf- en luistervaardigheid en grammatica aan bod kwamen. Vragenlijsten werden gebruikt om inzicht te krijgen in leerlingkenmerken en kenmerken van docenten en het onderwijs Engels. De resultaten laten zien dat de verschillen tussen de landen wat betreft Engelse taalvaardigheid groot zijn. Van alle onderzochte factoren hangt alleen een positieve houding ten opzichte van het Engels sterk samen met de taalvaardigheid. “We moeten concluderen dat er qua didactiek van het Engels werk aan de winkel is, en het is de vraag of er op enig niveau in het onderwijsbestel voldoende energie is om dit proces in gang te brengen.”