​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Praktijkonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Wo
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Schoolbeleid
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Doeltaal-voertaal
 • TTO
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving

Evaluation of bilingual secondary education in the Netherlands: Students' language proficiency in English

4-2-2015
Admiraal, W., Westhoff, G.J., & Bot, K. de. (2006). Evaluation of bilingual secondary education in the Netherlands: Students' language proficiency in English. Educational Research and Evaluation, 12 (1), 75-93.
Dit rapport is relevant voor docenten en schoolleiders van scholen die tweetalig onderwijs aanbieden, of dat overwegen te gaan doen. Het is een verslag van een longitudinaal onderzoek naar het effect van het gebruik van Engels als instructietaal in de eerste vier jaar van het voortgezet onderwijs op de taalvaardigheid in Engels en Nederlands, en op de resultaten voor de inhoudsvakken (uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW). De studie werd uitgevoerd op vijf tweetalige vwo-scholen, en de inhoudsvakken waren geschiedenis en aardrijkskunde. Het onderzoek duurde zes schooljaren en er deden in totaal 1305 leerlingen aan mee. Alle leerlingen legden meerdere woordenschattoetsen af. De lees- en spreekvaardigheid werd eenmaal gemeten, aan het einde van het tweede schooljaar.Vergeleken met een controlegroep (regulier onderwijs) presteren de leerlingen uit het tweetalig onderwijs beter op het gebied van spreek- en leesvaardigheid in het Engels. Er werd geen positief effect van tweetalig onderwijs gevonden op het gebied van receptieve woordkennis. Verder werden geen negatieve effecten gemeten van tweetalig onderwijs op de inhoudsvakken en de beheersing van het Nederlands.