​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Praktijkonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Wo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Hbo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Leraren
 • Omgaan met verschillen
 • Passend onderwijs
 • Taalbeleid
 • Vakdidactiek
 • Curriculum
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek

Het ERK in het voortgezet onderwijs: ervaringen van docenten moderne vreemde talen

18-2-2015
Moonen, M., Stoutjesdijk, E., Graaff, R. de, & Corda, A. (2010). Het ERK in het voortgezet onderwijs: ervaringen van docenten moderne vreemde talen. Levende Talen Tijdschrift, 11 (4), 34-44.
Dit artikel, bedoeld voor docenten moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs en voor lesmateriaalontwikkelaars, onderzoekers en ondersteuners, presenteert de resultaten van een onderzoek naar de kennis, het gebruik, de behoefte en plannen omtrent het ERK. Het onderzoek baseert zich op gegevens van docenten Engels, Frans en Duits. De auteurs gaan allereerst in op de plaats van dit onderzoek binnen het kader van het projectplan ‘samen aan het wERK’/ ‘ERK masterplan’. Dit wordt gevolgd door een toelichting op de onderzoeksvragen, vragenlijsten en onderzoeksprocedure. In totaal hebben er 373 docenten een vragenlijst ingevuld (Engels 141, Frans 101, Duits 131). Specifieke achtergrondgegevens van deze docentenpopulatie zijn nader toegelicht. Uit de resultaten komt naar voren dat bovenbouwdocenten over meer ERK-kennis beschikken dan hun onderbouwcollega’s. Docenten Frans blijken het meeste te weten over het ERK. Verder is 60% van de docenten van plan het ERK op korte termijn steviger te verankeren in de eigen onderwijspraktijk en toetsing. Ten slotte wijst het onderzoek uit dat er een behoefte bestaat naar meer nascholing en informatie over het gebruik van het ERK.