​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Hbo
 • Pabo
 • Po
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Taalbeleid
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Schoolbeleid
Vakspecifiek thema
 • Eibo
 • Vvto
 • TPO
 • CLIL

Hoe vroeger, hoe beter? Een onderzoek naar de effectiviteit van vroeg vreemdetalenonderwijs

18-2-2015
Naber, R., & Lowie, W. (2012). Hoe vroeger, hoe beter? Een onderzoek naar de effectiviteit van vroeg vreemdetalenonderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 13 (4), 13-21.
Dit artikel is van belang voor leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs. Het is het verslag van een onderzoek naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels. 72 leerlingen uit twee scholen, van wie er 38 leerlingen Engels vanaf groep 1 hebben gehad, zijn op woordenschatkennis getoetst via het Peabody Picture Vocabulary Test 4 (PPVT-4). Daarnaast zijn gegevens verzameld over prestaties in het Nederlands (via de Cito-eindtoets), socio-economische status en buitenschoolse blootstelling aan Engels (via een vragenlijst die door de ouders is ingevuld). De auteurs trekken twee conclusies. Ten eerste hebben de vvto-leerlingen geen grotere Engelse woordenschat dan de reguliere leerlingen. Ten tweede is buitenschoolse blootstelling aan Engels heel belangrijk, zelfs belangrijker dan onderwijsuren op school. De auteurs merken tevens op dat de resultaten afkomstig zijn van scholen met een gemiddeld hoog opleidingsniveau van de ouders. Vvto-leerlingen scoren iets lager dan de reguliere leerlingen voor Nederlands, maar nog steeds ver boven het landelijk gemiddelde. Hierdoor zijn de auteurs voorzichtig met de interpretatie van deze resultaten; het verschil kan ook betrekking hebben op schoolgebonden factoren of verschil in taallessen. Hoe dan ook, de vraag uit de titel kan niet zonder meer positief beantwoord worden.