​​​
Sector
 • Hbo
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Frans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Leraren
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek

Kennisbasis docent Frans master

23-1-2015
HBO-raad. (2011-2012). Kennisbasis docent Frans master. Den Haag: HBO-raad.
In dit document staat de basiskennis die iedere startbekwame leraar aan het einde van de opleiding minimaal moet beheersen. Dat gebeurt door de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden waarover studenten moeten beschikken aan het eind van hun hbo-masteropleiding tot bevoegd docent Frans in het voorbereidend hoger onderwijs (havo en vwo) systematisch te beschrijven. Het belangrijkste doel van de kennisbasis is om studenten, lerarenopleiders, verwante opleidingen, het werkveld en de samenleving duidelijkheid te verschaffen over de ‘body of knowledge’. De afgestudeerde wordt geacht het niveau C1 in termen van het ERK te hebben bereikt. De kennisbasis is verder geschikt als referentiekader voor leerplanontwikkeling, als instrument voor kwaliteitszorg, en desgewenst als inhoudelijk raamwerk voor samenwerking
tussen hbo-masteropleidingen.