​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Toetsing
 • Vaardigheden
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Language Proficiency in Native and Nonnative Speakers: An Agenda for Research and Suggestions for Second-Language Assessment

19-2-2015
Hulstijn, J. (2011). Language Proficiency in Native and Nonnative Speakers: An Agenda for Research and Suggestions for Second-Language Assessment. Language Assessment Quarterly, 8 (3), 229-249.
Dit artikel is bedoeld voor docenten mvt, onderzoekers en docentopleiders. De auteur introduceert een theorie over taalvaardigheid. Hij maakt daarbij enerzijds onderscheid tussen 'basic language cognition' en 'higher language cognition' en anderzijds tussen ‘core’ en ‘peripheral components’ van taalvaardigheid. De auteur bespreekt het concept 'niveau' bij tweedetaalvaardigheid, hij benadrukt dat de hogere niveaus altijd samenhangen met hogere intellectuele vaardigheden, maar dat tweedetaalsprekers met hogere intellectuele vaardigheden in de ‘basic language condition’ juist minder goed uit de verf komen. In verband hiermee bespreekt de auteur problemen rondom het Europees Referentiekader. De hogere niveaus in dit kader kunnen alleen behaald worden als de spreker over goede intellectuele vaardigheden beschikt.