​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Hbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek
 • Eibo
 • Vvto
 • TPO
 • TTO
 • Versterkt taalonderwijs

Leren lezen in het Engels op de basisschool

19-2-2015
Berkel, A. van. (2012). Leren lezen in het Engels op de basisschool. Levende Talen Tijdschrift, 13 (1), 16-25.
Dit artikel is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die Engels geven, voor onderzoekers Engels op de basisschool, voor pabo-studenten en opleiders. Het betreft een studie naar het leren lezen in het Engels op de basisschool. De onderzoeksvragen luiden: leren Nederlandse kinderen vanzelf lezen in het Engels; welke strategieën gebruiken Nederlandse kinderen om onbekende woorden te lezen en wat levert een vroege intensieve start met Engels op voor de technische leesvaardigheid? Onderzocht zijn leerlingen die Engels onderwijs hebben gekregen in groep 7 en 8 en leerlingen die aan een vroeg vreemdetalenonderwijs programma meededen. De resultaten wijzen erop dat leerlingen inderdaad vanzelf technisch leren lezen in het Engels en dat de strategie die zij toepassen bij onbekende woorden vooral het kijken naar analogie met bekende woorden is. Het effect van een vroege intensieve start op technische leesvaardigheid lijkt positief. Kinderen uit groep 8 die vroeg onderwijs Engels hadden gehad, liepen in de toets Engels woordlezen een jaar vooruit op kinderen uit groep 8 in het regulier onderwijs. Uit de studie blijkt ook dat de kans is groot dat leerlingen met een zwakke leesvaardigheid in het Nederlands, ook een zwakke leesvaardigheid in het Engels zullen hebben.