​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Mbo
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Duits
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
 • Curriculum
 • Examenprogramma
 • Inhouden
 • Leerlingenmateriaal
 • Leermiddelen
 • Methode
 • Professionalisering
 • Referentiekader
 • Vakdidactiek
 • Vaardigheden
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • Doeltaal-voertaal
 • ERK
 • Grammaticaonderwijs
 • Literatuuronderwijs
 • Taalverwerving

Rapport belevingsonderzoek Duits 2010

19-2-2015
Duitsland Instituut Amsterdam. (2010). Rapport belevingsonderzoek Duits 2010. Amsterdam: Duitsland Instituut Amsterdam.
Dit rapport is bedoeld voor docenten Duits, decanen en lerarenopleiders. Het bevat de bevindingen van een onderzoek onder 1071 havo- en vwo-leerlingen uit de derde en vierde klas en onder hbo-studenten op de lerarenopleiding Duits. Het onderzoek gaat in op onder meer de volgende vragen: welke consequenties heeft het verbeterde Duitslandbeeld voor de belangstelling voor het vak Duits? Welke factoren spelen een rol in de keuze van vakken in de bovenbouw of in de vervolgopleiding? Hoe ziet de praktijk van het onderwijs op Nederlandse scholen eruit? Welke ideeën en verbeterpunten hebben leerlingen zelf ten aanzien van het onderwijs Duits? Ruim 40% van de leerlingen blijkt de lessen Duits niet bijzonder boeiend te vinden. Door een tekort aan leraren Duits bieden steeds meer scholen het vak niet meer aan. Leerlingen in de bovenbouw kiezen vooral Duits als het voor een toekomstige opleiding en/of werk relevant is. Een meerderheid van de docenten (61%) spreekt minder dan een kwart van de tijd Duits spreekt (ruim 10% spreekt zelfs nooit Duits tijdens de lessen) en ruim; 90% van de leerlingen spreekt soms of nooit Duits tijdens de lessen, hoewel ze wel het nut ervan inzien. Het rapport doet de volgende aanbevelingen: het ontwikkelen van een meer aansprekende methode om Duits te onderwijzen, het herinrichten van het Centraal Examen Duits, internationalisering, en het aantrekken van moedertaalsprekers om het Duits docententekort op te vangen.
 
Naar belevingsonderzoek Duits 2017.