​​​
Sector
  • Po
  • So/Vso
  • Vmbo onderbouw
  • Vmbo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen

Actuele en verdiepende thema's

3-8-2017

​Wat zijn actuele thema's in het moderne vreemde talen onderwijs? En welke thema's hebben we voor u uitgediept? Op deze pagina vindt u een overzicht. Bij elk thema vindt u achtergrondinformatie en daar waar relevant tips waarmee u gelijk aan de slag kunt.

Voor alle sectoren

Buurtaalonderwijs

De ligging van een school in de nabijheid van de grens biedt unieke kansen om leerlingen op vanzelfsprekende wijze te leren omgaan met een vreemde taal. Er zijn initiatieven genomen om de mogelijkheden die dit biedt op systematische wijze in het onderwijs te integreren. Hierover leest u meer bij dit thema.

Engels als kernvak

De overheid ziet de vakken Engels, Nederlands en wiskunde als bepalend voor succes in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Hiervoor heeft SLO in opdracht van OC&W tussendoelen ontwikkeld en gevalideerd. Hierover leest u meer bij dit thema.

Interculturele competentie bij taalverwerving

In onze sterk globaliserende wereld is het kunnen leggen van relaties tussen verschillende culturen, in termen van begrip, acceptatie en waardering een onmisbare competentie. Onderzoekers benadrukken daarom de dringende behoefte aan een sterker accent op de integratie van deze interculturele competentie in de taalverwerving. Hierover leest u mee bij dit thema.

Moderne vreemde talenonderwijs en ICT 

ICT wordt steeds vaker ingezet als hulpmiddel in het onderwijs. Er zijn steeds meer ICT-toepassingen voorhanden voor zowel docenten als voor leerlingen. Dit thema gaat over hoe u met ICT uw onderwijs kan versterken.

Trendanalyse moderne vreemde talen

SLO voert met regelmaat een trendanalyse uit per vakgebied met als resultaat een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied. Naar de trendanalyse van de moderne vreemde talen.

Vakspecifiek verrijken

In elke klas zitten leerlingen die sneller dan gemiddeld door de stof gaan. Ook voor hen is het van belang een passend aanbod van de lesstof te krijgen. Hierover gaat het thema verrijken.

Primair onderwijs

Global Scale English

In het verleden zijn meer dan eens kanttekeningen geplaatst bij de geschiktheid van Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (ERK) als model voor jonge leerders. Ook in Taalprofielen zou bij de uitwerking van het ERK voor de Nederlandse situatie te weinig rekening gehouden zijn met deze groep. Voor deze leerlingen is de Global Scale of English Learning Objectives (GSE) een goed alternatief. Wilt u daar meer over weten. Bekijk dan dit thema.

Leerkrachtencompetenties

Weet u als leerkracht over welke competenties u moet beschikken als u Engelse lessen verzorgt in het primair onderwijs? Heeft u als schoolleider een beeld van de eisen die het verzorgen van eibo-, vvto- of tpo-Engels aan uw leerkracht stelt? De antwoorden op deze vragen vindt u in dit thema.

Vier varianten Engels in het basisonderwijs

Engels is sinds 1986 een verplicht vak in het basisonderwijs. Scholen bepalen zelf vanaf welke groep ze het aanbieden, het startmoment is niet wettelijk vastgelegd. Dit thema geeft een overzicht van de vier varianten.

Voortgezet onderwijs

Aansluiting Engels op vervolgonderwijs

Goede afstemming tussen het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs is een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit thema gaat over een goede afstemming van taalbeheersingsniveaus en taaldidactiek. 

Het ERK

Het Europees Referentiekader (ERK) is een systeem van niveaubeschrijvingen voor leerders van alle moderne vreemde talen. Wat de komst van het Europees Referentiekader voor u als talendocent betekent, staat bij dit thema centraal.

Formatief Evalueren

Inzicht in de te bereiken beheersingsniveaus van uw leerlingen is nodig om uw leerlingen te kunnen begeleiden op weg naar de gewenste leerdoelen. In dit thema kunt u lezen hoe formatief evalueren het proces van taalverwerving kan ondersteunen.

Literatuur tweede fase

Dit thema diept het onderdeel literatuur uit, zodat u als school een overwogen keuze kunt maken literatuur als onderdeel van de lessen in de betreffende taal aan te bieden of zijn plaats krijgt in een apart geïntegreerd blok (GLO: geïntegreerd literatuuronderwijs).

Het vak Chinees

Het vak Chinees heeft dezelfde positie in het curriculum als de overige moderne vreemde talen (m.u.v. Engels). Dit thema biedt informatie over de totstandkoming van het vak en handreikingen met suggesties voor het schoolexamen.