​​​
Sector
 • Po
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Schrijven
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • TPO

Alles over leren spellen in het Engels in het TPO

31-7-2018

​​​​​​​​Sinds schooljaar 2014-2015 vindt een pilot plaats onder de noemer tweetalig primair onderwijs (tpo). 19 Basisscholen hanteren gedurende 30 tot 50 procent van de onderwijstijd vanaf groep 1 Engels als voertaal in de klas.

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij aan het eind van het basisonderwijs eenvoudige teksten kunnen schrijven. Die moeten samenhang vertonen, een eenvoudige lineaire opbouw bezitten, mogen over alledaagse onderwerpen gaan of over onderwerpen uit de directe leefwereld van de leerlingen. Nuffic en SLO hebben hiervoor TPO schrijfdoelen ontwikkeld.  

Aan het eind van groep 8:

 • is de leerling is in staat om te corresponderen, bijvoorbeeld ingezonden brieven te versturen, of om een verzoek om informatie in te dienen.
 • is de leerling in staat formulieren in te vullen, berichten of advertenties te schrijven en aantekeningen te maken.
 • kan de leerling korte verslagen, werkstukken en samenvattingen schrijven.
 • kan de leerling vrij schrijven over eigen ideeën, ervaringen, gebeurtenissen en fantasieën. In de groepen 1 en 2 begint dit nog met (veel) hulp en experimenteren, later steeds zelfstandiger en ook verschillende genres.
 • kan de leerling samenhang aanbrengen in teksten, teksten afstemmen op doel en op publiek. De leerling is gespitst op correct woordgebruik, uitbreiding van de woordenschat en correcte spelling, interpunctie en grammatica. In de groepen 1 en 2 begint dit nog met (veel) hulp van de leerkracht, later steeds meer zelfstandig.

Deze schrijfdoelen veronderstellen enige kennis van spelling(regels). Voor de pilot TPO is gekozen voor een communicatieve benadering: daarin staat niet de kennis van regels centraal, maar de vraag hoe je die kennis toe kunt passen en wat je met de taal kunt.

Een 'schijf van vijf'

In een klas waar Engels voor 30 tot 50% van de tijd voertaal is, mag je spreken van een overvloedig taalaanbod. Als het Engels ook gesproken wordt bij vakken zoals aardrijkskunde of muziek, wat bij de pilot het geval is, is het taalaanbod omvangrijk en gevarieerd. Het taalverwervingsproces kan nog versterkt worden als het niveau van de gesproken of geschreven teksten waarmee de leerling te maken krijgt net iets ligt boven het actuele beheersingniveau. De communicatie tussen leerkracht en leerling ook​ plaatsvindt in een natuurlijker, levensechte en functionele setting. Wilt u hier mee over lezen, zie dan Een 'schijf van vijf' voor het vreemdetalenonderwijs.

Handreiking spelling in het TPO

Uiteraard hebben de leerlingen acht jaar de tijd om de naar hierboven beschreven doelen toe te werken. Het is moeilijk te voorspellen wanneer een leerling hierbij met wat voor soort teksten in aanraking komt en dus ook met welke spellingsproblemen. Het is een complexe taak voor de docent om de leerlingen hierbij te ondersteunen. Ans van Berkel, specialist in lezen, dyslexie en spelling, heeft daarom in samenwerking met Nuffic en SLO een handreiking geschreven. In deze handreiking onderscheidt ze:

 • vier spellingcategorieën;
 • bespreekt ze spellingstrategieën en;
 • laat ze zien hoe om te gaan met Engelse spelling in het TPO. 

In het hoofdstuk didactisch handelen van de handreiking vindt u voorbeelden die u in uw praktijk kunt aanbieden.