​​​
Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Engels
 • Duits
 • Frans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Doelen

Doelstellingen en toetsing gespreksvaardigheid Engels, Duits en Frans

27-3-2018

​Fasoglio, D. (2015). Doelstellingen en toetsing gespreksvaardigheid Engels, Duits en Frans. Enschede: SLO.

Het toetsen van gespreksvaardigheid in het schoolexamen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de vaksectie. Dit resulteert in een grote variatie aan keuzes wat betreft toetsvorm, toetsinhoud en weging. Mede daardoor zijn er over dit examenonderdeel geen of nauwelijks landelijke gegevens bekend. Om in deze leemte te voorzien heeft SLO in de zomer van 2013 in het havo en vwo bij Engels, Duits en Frans onderzoek gedaan naar:

 • het belang dat docenten hechten aan mondelinge taalvaardigheid in het MVT-curriculum;
 • de onderwijsdoelen die docenten voor mondelinge taalvaardigheid haalbaar achten;
 • de toetsvormen die docenten:
  • geschikt vinden voor het summatief toetsen van deze onderwijsdoelen;
  • uitvoerbaar achten in de context van het Nederlandse voortgezet onderwijs;
 • de voorwaarden die docenten van belang vinden bij het toetsen van gespreksvaardigheid.

Voor het onderzoek is de docenten een digitale vragenlijst voorgelegd. De uitkomsten worden in dit rapport gepresenteerd en toegelicht en voorzien van enige conclusies.