Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland1329815-7-2018 00:03:53245htmlFalseaspxDit boek geeft een samenhangend beeld van de geschiedenis van het onderwijs in de moderne talen in Nederland vanaf ongeveer 1500 tot heden, met name binnen het voortgezet ...SLO Duiding2015<p>​Dit boek geeft een samenhangend beeld van de geschiedenis van het onderwijs in de moderne talen in Nederland vanaf ongeveer 1500 tot heden, met name binnen het voortgezet onderwijs. Wat werd binnen die vakken onderwezen? Hoe werd er onderwezen? Met wat voor leermiddelen en met welke didactische aanpak? Door wat voor onderwijzers en leraren? Wie waren de toonaangevers? De geschiedschrijving daarvan is niet compleet zonder de achtergronden&#58; particuliere vormen van talenonderwijs, de ontwikkeling van het schoolsysteem in Nederland, het pedagogisch klimaat, en achter dat alles de culturele, sociale, economische en politieke ontwikkelingen.</p>Boek
Curriculumevaluatie Chinese Taal en Cultuur. Eindrapportage732311-7-2018 09:28:267http://mvt.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxDit rapport levert de bouwstenen voor Chinees op school: van pilot naar invoering. Advies invoering Chinese taal en cultuur in het vwo. Het doet verslag van ...text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2013<div>​​​Dit rapport levert de bouwstenen voor Chinees op school&#58; van pilot naar invoering. Advies invoering Chinese taal en cultuur in het vwo. Het doet verslag van veldonderzoek. Van 2010 tot eind 2013 heeft SLO de examenpilot Chinese Taal en Cultuur uitgevoerd in nauwe samenwerking met negen scholen, ICLON en Cito. Uitgangspunt voor de pilot vormde een door SLO in 2008 geschreven leerplanvoorstel. Het veldonderzoek had ten doel de veronderstelde haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van de verschillende domeinen en de voorgestelde eindniveaus van het examenprogramma van de beoogde nieuwe schooltaal empirisch te onderbouwen.</div>Pdf-bestand
Curriculumspiegel 2015: deel A: generieke trendanalyse1332015-7-2018 00:03:5334htmlFalseaspxDe Curriculumspiegel geeft een inkijkje in de stand van zaken op leerplangebied in Nederland. Het is een verslag op hoofdlijnen, met doorklikmogelijkheden naar diepgaande analyses per thema of vakgebiedSLO Duiding2015<p>​De Curriculumspiegel geeft een inkijkje in de stand van zaken op leerplangebied in Nederland. Het is een verslag op hoofdlijnen, met doorklikmogelijkheden naar diepgaande analyses per thema of vakgebied. Dat maakt het interessant voor iedereen die professioneel bij het onderwijs betrokken is&#58; van beleidsmakers tot schoolleiders en van bestuurders tot leraren. De Curriculumspiegel laat zien wat de belangrijkste trends en wensen op curriculumgebied zijn, bezien vanuit het perspectief van beleid, praktijk, wetenschap en maatschappij. Dat sluit aan op de groeiende belangstelling in het landelijke onderwijsbeleid voor curriculumbrede perspectieven en afstemming over vakken, thema’s en sectoren heen. De Curriculumspiegel bestaat uit twee delen&#58; een A-deel waarin generieke inhoudelijke thema's worden beschreven, en een B-deel dat een vakspecifieke trendanalyse bevat. Het is de bedoeling dat de Curriculumspiegel tweejaarlijks gaat verschijnen. </p>Pdf-bestand
Curriculumspiegel 2015: deel B vakspecifieke trendanalyse1332115-7-2018 00:03:5325htmlFalseaspxDe Curriculumspiegel geeft een inkijkje in de stand van zaken op leerplangebied in Nederland. Het is een verslag op hoofdlijnen, met doorklikmogelijkheden naar diepgaande analyses per thema of vakgebied. SLO Duiding2015<p>​De Curriculumspiegel geeft een inkijkje in de stand van zaken op leerplangebied in Nederland. Het is een verslag op hoofdlijnen, met doorklikmogelijkheden naar diepgaande analyses per thema of vakgebied. Dat maakt het interessant voor iedereen die professioneel bij het onderwijs betrokken is&#58; van beleidsmakers tot schoolleiders en van bestuurders tot leraren. De Curriculumspiegel laat zien wat de belangrijkste trends en wensen op curriculumgebied zijn, bezien vanuit het perspectief van beleid, praktijk, wetenschap en maatschappij. Dat sluit aan op de groeiende belangstelling in het landelijke onderwijsbeleid voor curriculumbrede perspectieven en afstemming over vakken, thema’s en sectoren heen. De Curriculumspiegel bestaat uit twee delen&#58; een A-deel waarin generieke inhoudelijke thema's worden beschreven, en een B-deel dat een vakspecifieke trendanalyse bevat. Het is de bedoeling dat de Curriculumspiegel tweejaarlijks gaat verschijnen. </p>Pdf-bestand
Variations in aspects of writing in 16+ English examinations between 1980 and 20145097515-7-2018 00:03:53htmlFalseaspx​In dit onderzoek staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen centraal. Het onderzoek vindt ongeveer om de tien jaar plaats. In de loop der jaren is de ..SLO Duiding2016<p>​In dit onderzoek, dat&#160;ongeveer&#160;<span>om de tien jaar plaats</span>vindt, staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen<span> centraal</span>. In de loop der jaren is de methodiek iets aangepast, maar de&#160;onderzoekers geven aan dat de filosofie&#160;achter het onderzoek&#160;overeind&#160;bleef&#58;&#160;a&#160;'finger in&#160;the wind'&#160;indication&#160;of 16-year-olds' writing.&#160;Zij&#160;hebben gekeken naar hoe bepaalde&#160;aspecten zich ontwikkelen zoals&#160;spelling, woordgebruik en zinslengte.</p><p>De onderzoekers benadrukken dat zij geen oordeel hebben toegevoegd aan hun conclusies, zodat de lezer de bevindingen kan onderzoeken in eigen context en kan verbinden aan eigen ervaringen.<br></p>Pdf-bestand
Een moderne vreemde taal afronden op een hoger niveau190915-7-2018 00:03:5347htmlFalseaspxHoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op voor alle onderwijstypen en op alle niveaus ...SLO Duiding2015<p>​Hoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op voor alle onderwijstypen en op alle niveaus. De ambitie om leerlingen uit te dagen is er, alsmede de wettelijke ruimte om dit te realiseren. Een moderne vreemde taal afronden op een hoger niveau is een manier om dit te realiseren. In deze publicatie worden voorbeeldmatig verschillende scenario's beschreven en uitgewerkt.</p><p>Let wel. Vanaf januari 2018 is er voor leerlingen een terugvaloptie ingebouwd wanneer zij het vak op een hoger niveau volgen, maar het resultaat tegenvalt. Zij kunnen in het tweede tijdvak voor dit vak het examen opnieuw afleggen op het geeigend niveau zonder dat dit ten koste gaat van hun recht op herkansing. De in deze publicatie beschreven scenario's houden met deze wijziging nog geen rekening.</p>
Mondelinge taalvaardigheid mvt en leerlingen met een auditieve beperking1329415-7-2018 00:03:53200htmlFalseaspxSLO ontwikkelt voor de schoolexamens voor alle vakken in het voortgezet onderwijs handreikingen voor de inrichting van het schoolexamen. De onlangs aangescherpte exameneisen kunnen voor dove en slechthorende leerlingen nadelig werken, omdat ...SLO Duiding2015Theun Meestringa;Dirk Tuin<p>SLO ontwikkelt voor de schoolexamens voor alle vakken in het voortgezet onderwijs handreikingen voor de inrichting van het schoolexamen. De onlangs aangescherpte exameneisen kunnen voor dove en slechthorende leerlingen nadelig werken, omdat zij extra belemmeringen moeten overwinnen bij taalleren. Met name bij de schoolexamens mondelinge taalvaardigheid zou dit tot onoverkomelijk lage cijfers kunnen leiden. Hoe toets je nu bij dove en (ernstig) slechthorende leerlingen de luister-, spreek- en gespreksvaardigheid zonder dat dit het niveau van het examen en de betrouwbaarheid en validiteit van de toetsing aantast? Suggesties en adviezen hiervoor zijn te vinden in deze handreiking voor de moderne vreemde talen.</p>Pdf-bestand
Verkenning van competenties voor leerkrachten Engels in het basisonderwijs1329615-7-2018 00:03:53195htmlFalseaspxDeze verkenning levert een bijdrage aan de ontwikkeling van herkenbare en bruikbare competenties voor leerkrachten die op de basisschool eibo, vvto of tpo verzorgen ... SLO Duiding2015Annette Thijs;Dirk TuinDeze verkenning levert een bijdrage aan de ontwikkeling van herkenbare en bruikbare competenties voor leerkrachten die op de basisschool eibo, vvto of tpo verzorgen. Op basis van literatuurstudie en expertbevraging is een eerste lijst van competenties voor leerkrachten Engels opgesteld. De relevantie en wenselijkheid van de opgestelde lijst is onderzocht door middel van een digitale bevraging van de doelgroep. Op basis van de uitkomsten van de digitale bevraging zijn de competenties per variant verder aangescherpt en zijn mogelijkheden verkend om de profielen die op deze wijze zijn ontstaan, uit te werken tot een handzaam instrument voor scholen.Pdf-bestand
Digitale handreiking schoolexamen Chinees1329715-7-2018 00:03:53130htmlFalseaspxDe digitale handreiking SE Chinees gaat in op de specifieke aspecten die bij de inrichting van het schoolexamen Chinees aan de orde zijn, doet suggesties voor ...SLO Duiding2015Smulders, C.;Daniela Fasoglio<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p><span aria-hidden="true"></span>De digitale handreiking SE Chinees&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>gaat in op de specifieke aspecten die bij de inrichting van het schoolexamen Chinees aan de orde zijn</li><li>doet suggesties voor de ontwikkeling van het PTA en van toetsen voor de verschillende examendomeinen aan de hand van voorbeeldopgaven en links naar relevante documentatie en sites.</li></ul><p>Chinees is met ingang van het schooljaar 2015-2016 formeel een eindexamenvak op het vwo. Het vak heeft in het vwo dezelfde status als Duits, Frans, Spaans, Arabisch, Italiaans, Russisch en Turks. Wordt Chinees al in de onderbouw aangeboden, dan kan het vak in de tweede fase als tweede of derde moderne vreemde taal worden gekozen in het gemeenschappelijk deel, in de profielen C&amp;M en E&amp;M en in de vrije ruimte. Als Chinees alleen in de tweede fase van het vwo kan worden gekozen, krijgt het vak de benaming 'elementair' en kan het uitsluitend als examenvak in het vrije deel worden opgenomen.</p>.<br><br><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p></p>Website
Doelstellingen en toetsing gespreksvaardigheid Engels, Duits en Frans1329915-7-2018 00:03:53199htmlFalseaspxHet toetsen van gespreksvaardigheid in het schoolexamen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de vaksectie. Dit resulteert in een grote variatie aan keuzes wat betreft ...SLO Duiding2015Daniela Fasoglio<p style="text-align&#58;justify;">Het toetsen van gespreksvaardigheid in het schoolexamen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de vaksectie. Dit resulteert in een grote variatie aan keuzes wat betreft toetsvorm, toetsinhoud en weging. Mede daardoor zijn er over dit examenonderdeel geen of nauwelijks landelijke gegevens bekend. Om in deze leemte te voorzien heeft SLO in de zomer van 2013 in het havo en vwo bij Engels, Duits en Frans onderzoek gedaan naar&#58; </p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>het belang dat docenten hechten aan mondelinge taalvaardigheid in het MVT-curriculum;</li><li>de onderwijsdoelen die docenten voor mondelinge taalvaardigheid haalbaar achten;</li><li>de toetsvormen die docenten&#58;</li><ul style="list-style-type&#58;circle;"><li>geschikt vinden voor het summatief toetsen van deze onderwijsdoelen;</li><li>uitvoerbaar achten in de context van het Nederlandse voortgezet onderwijs;</li></ul><li>de voorwaarden die docenten van belang vinden bij het toetsen van gespreksvaardigheid.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Voor het onderzoek is de docenten een digitale vragenlijst voorgelegd. De uitkomsten worden in dit rapport gepresenteerd en toegelicht en voorzien van enige conclusies.</p>Pdf-bestand