Variations in aspects of writing in 16+ English examinations between 1980 and 20145097513-1-2019 01:04:54htmlFalseaspx​In dit onderzoek staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen centraal. Het onderzoek vindt ongeveer om de tien jaar plaats. In de loop der jaren is de ..SLO Duiding2016<p>​In dit onderzoek, dat&#160;ongeveer&#160;<span>om de tien jaar plaats</span>vindt, staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen<span> centraal</span>. In de loop der jaren is de methodiek iets aangepast, maar de&#160;onderzoekers geven aan dat de filosofie&#160;achter het onderzoek&#160;overeind&#160;bleef&#58;&#160;a&#160;'finger in&#160;the wind'&#160;indication&#160;of 16-year-olds' writing.&#160;Zij&#160;hebben gekeken naar hoe bepaalde&#160;aspecten zich ontwikkelen zoals&#160;spelling, woordgebruik en zinslengte.</p><p>De onderzoekers benadrukken dat zij geen oordeel hebben toegevoegd aan hun conclusies, zodat de lezer de bevindingen kan onderzoeken in eigen context en kan verbinden aan eigen ervaringen.<br></p>Pdf-bestand
Een moderne vreemde taal afronden op een hoger niveau190913-1-2019 01:04:5466htmlFalseaspxHoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op in alle onderwijstypen en op alle niveaus. De ambitie ...SLO Duiding2015<p>Hoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op in alle onderwijstypen en op alle niveaus. De ambitie alsmede de wettelijke ruimte om leerlingen uit te dagen is er. Een mogelijkheid in dit verband is een moderne vreemde taal op een hoger niveau af te ronden. Deze publicatie gaat in op de vraag hoe dat zou kunnen.</p><p>Let wel. Vanaf januari 2018 is er voor leerlingen een terugvaloptie ingebouwd als blijkt dat het volgen van een taal op een hoger niveau te hoog gegrepen is. Zij kunnen dan&#160;in het tweede tijdvak voor het betreffende vak het examen opnieuw afleggen op het geeigende niveau zonder dat dit ten koste gaat van hun recht op herkansing. De in deze publicatie beschreven scenario's houden met deze wijziging nog geen rekening.</p>
Mondelinge taalvaardigheid mvt en leerlingen met een auditieve beperking1329413-1-2019 01:04:54212htmlFalseaspxSLO ontwikkelt voor de schoolexamens voor alle vakken in het voortgezet onderwijs handreikingen voor de inrichting van het schoolexamen. De onlangs aangescherpte exameneisen kunnen voor dove en slechthorende leerlingen nadelig werken, omdat ...SLO Duiding2015Theun Meestringa;Dirk Tuin<p>SLO ontwikkelt voor de schoolexamens voor alle vakken in het voortgezet onderwijs handreikingen voor de inrichting van het schoolexamen. De onlangs aangescherpte exameneisen kunnen voor dove en slechthorende leerlingen nadelig werken, omdat zij extra belemmeringen moeten overwinnen bij taalleren. Met name bij de schoolexamens mondelinge taalvaardigheid zou dit tot onoverkomelijk lage cijfers kunnen leiden. Hoe toets je nu bij dove en (ernstig) slechthorende leerlingen de luister-, spreek- en gespreksvaardigheid zonder dat dit het niveau van het examen en de betrouwbaarheid en validiteit van de toetsing aantast? Suggesties en adviezen hiervoor kunt u vinden in deze handreiking voor de moderne vreemde talen.</p>Pdf-bestand
Verkenning van competenties voor leerkrachten Engels in het basisonderwijs1329613-1-2019 01:04:54221htmlFalseaspxDeze verkenning levert een bijdrage aan de ontwikkeling van herkenbare en bruikbare competenties voor leerkrachten die op de basisschool eibo, vvto of tpo verzorgen ... SLO Duiding2015Annette Thijs;Dirk TuinDeze verkenning levert een bijdrage aan de ontwikkeling van herkenbare en bruikbare competenties voor leerkrachten die op de basisschool eibo, vvto of tpo verzorgen. Op basis van literatuurstudie en expertbevraging is een eerste lijst van competenties voor leerkrachten Engels opgesteld. De relevantie en wenselijkheid van de opgestelde lijst is onderzocht door middel van een digitale bevraging van de doelgroep. Op basis van de uitkomsten van de digitale bevraging zijn de competenties per variant verder aangescherpt en zijn mogelijkheden verkend om de profielen die op deze wijze zijn ontstaan, uit te werken tot een handzaam instrument voor scholen.Pdf-bestand
Digitale handreiking schoolexamen Chinees1329713-1-2019 01:04:54151htmlFalseaspxDe digitale handreiking SE Chinees gaat in op de specifieke aspecten die bij de inrichting van het schoolexamen Chinees aan de orde zijn, doet suggesties voor ...SLO Duiding2015Smulders, C.;Daniela Fasoglio<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p><span aria-hidden="true"></span>De digitale handreiking SE Chinees&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>gaat in op de specifieke aspecten die bij de inrichting van het schoolexamen Chinees aan de orde zijn</li><li>doet suggesties voor de ontwikkeling van het PTA en van toetsen voor de verschillende examendomeinen aan de hand van voorbeeldopgaven en links naar relevante documentatie en sites.</li></ul><p>Chinees is met ingang van het schooljaar 2015-2016 formeel een eindexamenvak op het vwo. Het vak heeft in het vwo dezelfde status als Duits, Frans, Spaans, Arabisch, Italiaans, Russisch en Turks. Wordt Chinees al in de onderbouw aangeboden, dan kan het vak in de tweede fase als tweede of derde moderne vreemde taal worden gekozen in het gemeenschappelijk deel, in de profielen C&amp;M en E&amp;M en in de vrije ruimte. Als Chinees alleen in de tweede fase van het vwo kan worden gekozen, krijgt het vak de benaming 'elementair' en kan het uitsluitend als examenvak in het vrije deel worden opgenomen.</p>.<br><br><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p></p>Website
Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland1329813-1-2019 01:04:54286htmlFalseaspxDit boek geeft een samenhangend beeld van de geschiedenis van het onderwijs in de moderne talen in Nederland vanaf ongeveer 1500 tot heden, met name binnen het voortgezet ...SLO Duiding2015<p>​Dit boek geeft een samenhangend beeld van de geschiedenis van het onderwijs in de moderne talen in Nederland vanaf ongeveer 1500 tot heden, met name binnen het voortgezet onderwijs. Wat werd binnen die vakken onderwezen? Hoe werd er onderwezen? Met wat voor leermiddelen en met welke didactische aanpak? Door wat voor onderwijzers en leraren? Wie waren de toonaangevers? De geschiedschrijving daarvan is niet compleet zonder de achtergronden&#58; particuliere vormen van talenonderwijs, de ontwikkeling van het schoolsysteem in Nederland, het pedagogisch klimaat, en achter dat alles de culturele, sociale, economische en politieke ontwikkelingen.</p>Boek
Doelstellingen en toetsing gespreksvaardigheid Engels, Duits en Frans1329913-1-2019 01:04:54222htmlFalseaspxHet toetsen van gespreksvaardigheid in het schoolexamen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de vaksectie. Dit resulteert in een grote variatie aan keuzes wat betreft ...SLO Duiding2015Daniela Fasoglio<p style="text-align&#58;justify;">Het toetsen van gespreksvaardigheid in het schoolexamen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de vaksectie. Dit resulteert in een grote variatie aan keuzes wat betreft toetsvorm, toetsinhoud en weging. Mede daardoor zijn er over dit examenonderdeel geen of nauwelijks landelijke gegevens bekend. Om in deze leemte te voorzien heeft SLO in de zomer van 2013 in het havo en vwo bij Engels, Duits en Frans onderzoek gedaan naar&#58; </p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>het belang dat docenten hechten aan mondelinge taalvaardigheid in het MVT-curriculum;</li><li>de onderwijsdoelen die docenten voor mondelinge taalvaardigheid haalbaar achten;</li><li>de toetsvormen die docenten&#58;</li><ul style="list-style-type&#58;circle;"><li>geschikt vinden voor het summatief toetsen van deze onderwijsdoelen;</li><li>uitvoerbaar achten in de context van het Nederlandse voortgezet onderwijs;</li></ul><li>de voorwaarden die docenten van belang vinden bij het toetsen van gespreksvaardigheid.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Voor het onderzoek is de docenten een digitale vragenlijst voorgelegd. De uitkomsten worden in dit rapport gepresenteerd en toegelicht en voorzien van enige conclusies.</p>Pdf-bestand
ERK-niveau schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans; Onderzoek naar het bereikte niveau aan het eind van havo en vwo. 1330013-1-2019 01:04:54186htmlFalseaspxIn dit artikel beschrijven de auteurs – medewerkers van SLO en Cito – hoe zij hebben onderzocht welk ERK-schrijfvaardigheidsniveau door leerlingen aan het eind van havo en vwo voor ...SLO Duiding2015Beeker, A.;Til, A. van.;Keuning, J.;Daniela Fasoglio;Kim de Jong<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><span style="color&#58;#1a1a1a;">In dit artikel beschrijven de auteurs – medewerkers van SLO en Cito – hoe zij hebben onderzocht welk ERK-schrijfvaardigheidsniveau door leerlingen aan het eind van havo en vwo voor Engels, Duits en Frans wordt behaald. Per taal zijn van enkele honderden examenkandidaten schrijfproducten gescoord met behulp van een beoordelingsschaal. Om uitspraken te kunnen doen over het niveau van de schrijfproducten zijn deze vervolgens door een groep internationale taalexperts gerelateerd aan het Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen. Uit het onderzoek blijkt dat bij drie van de zes onderzochte populaties hooguit de helft van de leerlingen het ERK-streefniveau voor schrijfvaardigheid haalt. </span></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p>&#160;</p>Pdf-bestand
Embedding formative assessment1330113-1-2019 01:04:54263htmlFalseaspxWat is formatieve evaluatie? Op deze vraag gaat Dylan Wiliam op praktische wijze in dit boek in. Hij presenteert een benadering waarin hij vijf componenten ...SLO Duiding2015<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><a name="_GoBack"></a><font color="#000000">Wat is formatieve evaluatie? Op deze vraag gaat Dylan Wiliam op praktische wijze in dit boek in. Hij presenteert een benadering waarin hij vijf componenten onderscheidt (strategieën) die hij voorwaardelijk beschouwt voor succesvolle toepassing van ´formatieve evaluatie´. Elk van de strategieën wordt geïllustreerd met talrijke praktische technieken voor verschillende vakken. Bij formatieve evaluatie gaat het erom bewijsmateriaal te verzamelen om het vervolgonderwijs vorm te geven. Zowel docent, leerling als medeleerling hebben hierbij een actieve rol. Mits juist toegepast, helpt formatieve evaluatie de kwaliteit van onderwijzen en leren verbeteren en de onderwijsprestaties verhogen. Het ultieme doel van ´formatieve evaluatie´ is dat leerlingen eigenaar worden van hun eigen leren. </font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><br>Boek
Engels in het basisonderwijs: domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek2967413-1-2019 01:04:5460htmlFalseaspxOm te weten wat kinderen in Nederland op school leren worden sinds 1987 periodieke peilingsonderzoeken gehouden in het primair onderwijs. De onderzoeken worden gedaan op basis van een zogenaamde domeinbeschrijving. In een domeinbeschrijving wordt ....SLO Duiding2016Patricia Rose<p>Om te weten wat kinderen in Nederland op school leren worden sinds 1987 periodieke peilingsonderzoeken gehouden in het primair onderwijs. De onderzoeken worden gedaan op basis van een zogenaamde domeinbeschrijving. In een domeinbeschrijving wordt beschreven wat de wettelijke eisen zijn voor de inhoud van het specifieke domein en hoe deze inhoudelijke eisen kunnen worden vertaald naar de praktijk van het onderwijs. Deze publicatie betreft het domein Engels in het basisonderwijs. ​</p>Pdf-bestand