Handreiking schoolexamens moderne vreemde talen havo/vwo. Italiaans, Russisch, Spaans720014-3-2018 10:09:4445http://mvt.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxDeze handreiking is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs, meer in het bijzonder docenten Italiaans, Russisch, Spaans havo en vwo ...text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2007<div><p>Deze handreiking is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs, meer in het bijzonder docenten Italiaans, Russisch, Spaans havo en vwo. De handreiking bevat suggesties voor de inrichting van het schoolexamen. Ze wil&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>inzicht geven in de competentieniveaus van taalvaardigheid die de leerling aan het eind van zijn havo- of vwo-traject dient te beheersen,</li><li>in wat deze niveaus concreet betekenen, </li><li>welke kenmerken van prestaties in een vreemde taal bij een bepaald taalbeheersingsniveau horen, </li><li>wat voor soort opgaven het competentieniveau van de leerling zichtbaar kunnen maken en</li><li>hoe de prestaties op de in het examen getoetste taalvaardigheden ten opzichte van elkaar gewogen kunnen worden.</li></ul><br></div>Pdf-bestand
Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool? Effecten van vroeg vreemde talenonderwijs op de moedertaal en de leerprestaties in de vreemde taal: review van de onderzoeksliteratuur741931-7-2018 10:21:3831http://mvt.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxHet Expertisecentrum MVT heeft een review samengesteld van de wetenschappelijke literatuur over de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) op de leerprestaties in de vreemde taal en ...text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012<div><p>Het Expertisecentrum MVT heeft een review samengesteld van de wetenschappelijke literatuur over de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) op de leerprestaties in de vreemde taal en in de moedertaal. Doel van deze review is alle betrokkenen bij de invoering van Engels in het primair onderwijs een samenvatting te bieden van relevant onderzoek, met name gepubliceerd vanaf 1997. Onderzocht is het effect van achtereenvolgens&#58; </p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>het vroeg aanbieden van een vreemde taal in het basisonderwijs op de prestaties in de moedertaal; </li><li>het niveau in de vreemde taal van de leerkracht op het niveau in de vreemde taal van de leerlingen; </li><li>de hoeveelheid input in de vreemde taal op het niveau van de leerlingen in de vreemde taal;</li><li>de verdeling van de lessen over de tijd (periodisering) op het niveau in de vreemde taal van de leerlingen; </li><li>de leeftijd waarop met onderwijs in de vreemde taal wordt begonnen op het niveau in de vreemde taal van de leerlingen.</li></ul>.</div>Pdf-bestand
Variations in aspects of writing in 16+ English examinations between 1980 and 20145097519-9-2018 08:10:43htmlFalseaspx​In dit onderzoek staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen centraal. Het onderzoek vindt ongeveer om de tien jaar plaats. In de loop der jaren is de ..SLO Duiding2016<p>​In dit onderzoek, dat&#160;ongeveer&#160;<span>om de tien jaar plaats</span>vindt, staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen<span> centraal</span>. In de loop der jaren is de methodiek iets aangepast, maar de&#160;onderzoekers geven aan dat de filosofie&#160;achter het onderzoek&#160;overeind&#160;bleef&#58;&#160;a&#160;'finger in&#160;the wind'&#160;indication&#160;of 16-year-olds' writing.&#160;Zij&#160;hebben gekeken naar hoe bepaalde&#160;aspecten zich ontwikkelen zoals&#160;spelling, woordgebruik en zinslengte.</p><p>De onderzoekers benadrukken dat zij geen oordeel hebben toegevoegd aan hun conclusies, zodat de lezer de bevindingen kan onderzoeken in eigen context en kan verbinden aan eigen ervaringen.<br></p>Pdf-bestand
Een moderne vreemde taal afronden op een hoger niveau190919-9-2018 08:10:4350htmlFalseaspxHoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op in alle onderwijstypen en op alle niveaus. De ambitie ...SLO Duiding2015<p>Hoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op in alle onderwijstypen en op alle niveaus. De ambitie alsmede de wettelijke ruimte om leerlingen uit te dagen is er. Een mogelijkheid in dit verband is een moderne vreemde taal op een hoger niveau af te ronden. Deze publicatie gaat in op de vraag hoe dat zou kunnen.</p><p>Let wel. Vanaf januari 2018 is er voor leerlingen een terugvaloptie ingebouwd als blijkt dat het volgen van een taal op een hoger niveau te hoog gegrepen is. Zij kunnen dan&#160;in het tweede tijdvak voor het betreffende vak het examen opnieuw afleggen op het geeigende niveau zonder dat dit ten koste gaat van hun recht op herkansing. De in deze publicatie beschreven scenario's houden met deze wijziging nog geen rekening.</p>
Mondelinge taalvaardigheid mvt en leerlingen met een auditieve beperking1329419-9-2018 08:10:43200htmlFalseaspxSLO ontwikkelt voor de schoolexamens voor alle vakken in het voortgezet onderwijs handreikingen voor de inrichting van het schoolexamen. De onlangs aangescherpte exameneisen kunnen voor dove en slechthorende leerlingen nadelig werken, omdat ...SLO Duiding2015Theun Meestringa;Dirk Tuin<p>SLO ontwikkelt voor de schoolexamens voor alle vakken in het voortgezet onderwijs handreikingen voor de inrichting van het schoolexamen. De onlangs aangescherpte exameneisen kunnen voor dove en slechthorende leerlingen nadelig werken, omdat zij extra belemmeringen moeten overwinnen bij taalleren. Met name bij de schoolexamens mondelinge taalvaardigheid zou dit tot onoverkomelijk lage cijfers kunnen leiden. Hoe toets je nu bij dove en (ernstig) slechthorende leerlingen de luister-, spreek- en gespreksvaardigheid zonder dat dit het niveau van het examen en de betrouwbaarheid en validiteit van de toetsing aantast? Suggesties en adviezen hiervoor kunt u vinden in deze handreiking voor de moderne vreemde talen.</p>Pdf-bestand
Verkenning van competenties voor leerkrachten Engels in het basisonderwijs1329619-9-2018 08:10:43202htmlFalseaspxDeze verkenning levert een bijdrage aan de ontwikkeling van herkenbare en bruikbare competenties voor leerkrachten die op de basisschool eibo, vvto of tpo verzorgen ... SLO Duiding2015Annette Thijs;Dirk TuinDeze verkenning levert een bijdrage aan de ontwikkeling van herkenbare en bruikbare competenties voor leerkrachten die op de basisschool eibo, vvto of tpo verzorgen. Op basis van literatuurstudie en expertbevraging is een eerste lijst van competenties voor leerkrachten Engels opgesteld. De relevantie en wenselijkheid van de opgestelde lijst is onderzocht door middel van een digitale bevraging van de doelgroep. Op basis van de uitkomsten van de digitale bevraging zijn de competenties per variant verder aangescherpt en zijn mogelijkheden verkend om de profielen die op deze wijze zijn ontstaan, uit te werken tot een handzaam instrument voor scholen.Pdf-bestand
Digitale handreiking schoolexamen Chinees1329719-9-2018 08:10:43141htmlFalseaspxDe digitale handreiking SE Chinees gaat in op de specifieke aspecten die bij de inrichting van het schoolexamen Chinees aan de orde zijn, doet suggesties voor ...SLO Duiding2015Smulders, C.;Daniela Fasoglio<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p><span aria-hidden="true"></span>De digitale handreiking SE Chinees&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>gaat in op de specifieke aspecten die bij de inrichting van het schoolexamen Chinees aan de orde zijn</li><li>doet suggesties voor de ontwikkeling van het PTA en van toetsen voor de verschillende examendomeinen aan de hand van voorbeeldopgaven en links naar relevante documentatie en sites.</li></ul><p>Chinees is met ingang van het schooljaar 2015-2016 formeel een eindexamenvak op het vwo. Het vak heeft in het vwo dezelfde status als Duits, Frans, Spaans, Arabisch, Italiaans, Russisch en Turks. Wordt Chinees al in de onderbouw aangeboden, dan kan het vak in de tweede fase als tweede of derde moderne vreemde taal worden gekozen in het gemeenschappelijk deel, in de profielen C&amp;M en E&amp;M en in de vrije ruimte. Als Chinees alleen in de tweede fase van het vwo kan worden gekozen, krijgt het vak de benaming 'elementair' en kan het uitsluitend als examenvak in het vrije deel worden opgenomen.</p>.<br><br><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p></p>Website
Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland1329819-9-2018 08:10:43260htmlFalseaspxDit boek geeft een samenhangend beeld van de geschiedenis van het onderwijs in de moderne talen in Nederland vanaf ongeveer 1500 tot heden, met name binnen het voortgezet ...SLO Duiding2015<p>​Dit boek geeft een samenhangend beeld van de geschiedenis van het onderwijs in de moderne talen in Nederland vanaf ongeveer 1500 tot heden, met name binnen het voortgezet onderwijs. Wat werd binnen die vakken onderwezen? Hoe werd er onderwezen? Met wat voor leermiddelen en met welke didactische aanpak? Door wat voor onderwijzers en leraren? Wie waren de toonaangevers? De geschiedschrijving daarvan is niet compleet zonder de achtergronden&#58; particuliere vormen van talenonderwijs, de ontwikkeling van het schoolsysteem in Nederland, het pedagogisch klimaat, en achter dat alles de culturele, sociale, economische en politieke ontwikkelingen.</p>Boek
Doelstellingen en toetsing gespreksvaardigheid Engels, Duits en Frans1329919-9-2018 08:10:43206htmlFalseaspxHet toetsen van gespreksvaardigheid in het schoolexamen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de vaksectie. Dit resulteert in een grote variatie aan keuzes wat betreft ...SLO Duiding2015Daniela Fasoglio<p style="text-align&#58;justify;">Het toetsen van gespreksvaardigheid in het schoolexamen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de vaksectie. Dit resulteert in een grote variatie aan keuzes wat betreft toetsvorm, toetsinhoud en weging. Mede daardoor zijn er over dit examenonderdeel geen of nauwelijks landelijke gegevens bekend. Om in deze leemte te voorzien heeft SLO in de zomer van 2013 in het havo en vwo bij Engels, Duits en Frans onderzoek gedaan naar&#58; </p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>het belang dat docenten hechten aan mondelinge taalvaardigheid in het MVT-curriculum;</li><li>de onderwijsdoelen die docenten voor mondelinge taalvaardigheid haalbaar achten;</li><li>de toetsvormen die docenten&#58;</li><ul style="list-style-type&#58;circle;"><li>geschikt vinden voor het summatief toetsen van deze onderwijsdoelen;</li><li>uitvoerbaar achten in de context van het Nederlandse voortgezet onderwijs;</li></ul><li>de voorwaarden die docenten van belang vinden bij het toetsen van gespreksvaardigheid.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Voor het onderzoek is de docenten een digitale vragenlijst voorgelegd. De uitkomsten worden in dit rapport gepresenteerd en toegelicht en voorzien van enige conclusies.</p>Pdf-bestand
ERK-niveau schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans; Onderzoek naar het bereikte niveau aan het eind van havo en vwo. 1330019-9-2018 08:10:43173htmlFalseaspxIn dit artikel beschrijven de auteurs – medewerkers van SLO en Cito – hoe zij hebben onderzocht welk ERK-schrijfvaardigheidsniveau door leerlingen aan het eind van havo en vwo voor ...SLO Duiding2015Beeker, A.;Til, A. van.;Keuning, J.;Daniela Fasoglio;Kim de Jong<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><span style="color&#58;#1a1a1a;">In dit artikel beschrijven de auteurs – medewerkers van SLO en Cito – hoe zij hebben onderzocht welk ERK-schrijfvaardigheidsniveau door leerlingen aan het eind van havo en vwo voor Engels, Duits en Frans wordt behaald. Per taal zijn van enkele honderden examenkandidaten schrijfproducten gescoord met behulp van een beoordelingsschaal. Om uitspraken te kunnen doen over het niveau van de schrijfproducten zijn deze vervolgens door een groep internationale taalexperts gerelateerd aan het Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen. Uit het onderzoek blijkt dat bij drie van de zes onderzochte populaties hooguit de helft van de leerlingen het ERK-streefniveau voor schrijfvaardigheid haalt. </span></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p>&#160;</p>Pdf-bestand