Doeltaal Leertaal - Een didactiek en een professionalingstraject5381611-2-2018 01:21:3122htmlFalseaspxEr is nog veel onduidelijkheid over de manier waarop de doeltaal gebruikt zou moeten worden in de mvt-les, en wat de leereffecten daarvan zijn. Het Duurzaam-Doeltaal-project onderzoekt wat effectieve doeltaaldidactiek is in het voortgezet onderwijs.SLO Duiding2016Dönszelmann, S.;Kaal, A.;Beishuizen, J.;Graaff, R. de<p>​Dit artikel rapporteert over het eerste deel van een didactisch ontwerponderzoek betreffende doeltaalgebruik in mvt-lessen in het voortgezet onderwijs. Het <em>Duurzaam Doeltaal</em>-project tracht doeltaalgebruik en de effecten daarvan concreet te maken. Het geeft een samenvatting van de theoretische basis die nodig is om een doeltaaldidactiek op te stellen en beschrijft de ontwikkeling die de docenten doormaakten tijdens&#160;een intensief scholingstraject.</p><p>Twee vragen staan centraal&#58;</p><p>- Is er, binnen het reguliere mvt-onderwijs, een verband tussen verantwoord doeltaalgebruik van de docent en prestaties/motivatie van leerlingen?</p><p>- Kunnen mvt-docenten zich verantwoord doeltaalgebruik eigen maken via de beproefde teacher education-methodiek en wordt de aangeleerde methode duurzaam toegepast?</p><p>Daarbij hoort ook de vraag naar welke&#160;talige, didactische en pedagogische kenmerken horen bij verantwoord doeltaalgebruik.</p>Pdf-bestand
Variations in aspects of writing in 16+ English examinations between 1980 and 20145097511-2-2018 01:21:31htmlFalseaspx​In dit onderzoek staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen centraal. Het onderzoek vindt ongeveer om de tien jaar plaats. In de loop der jaren is de ..SLO Duiding2016<p>​In dit onderzoek, dat&#160;ongeveer&#160;<span>om de tien jaar plaats</span>vindt, staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen<span> centraal</span>. In de loop der jaren is de methodiek iets aangepast, maar de&#160;onderzoekers geven aan dat de filosofie&#160;achter het onderzoek&#160;overeind&#160;bleef&#58;&#160;a&#160;'finger in&#160;the wind'&#160;indication&#160;of 16-year-olds' writing.&#160;Zij&#160;hebben gekeken naar hoe bepaalde&#160;aspecten zich ontwikkelen zoals&#160;spelling, woordgebruik, zinslengte.</p><p>De onderzoekers benadrukken dat zij geen oordeel hebben toegevoegd aan hun conclusies, zodat de lezer de bevindingen kan onderzoeken in hun eigen context en kunnen verbinden aan hun eigen ervaringen.<br></p>Pdf-bestand
Het onderrichten van vreemde talen op school in Europa - uitgave 20175278711-2-2018 01:21:31htmlFalseaspxWelke talen leert men op school in Europa? Op welke leeftijd start de eerste en tweede vreemde taal? Welk beheersingsniveau worden leerlingen verondersteld te bereiken op het einde van het leerplichtonderwijs? Hoe worden de taalvaardigheden van ...SLO Duiding2017<p>​<span class="visible-description">Welke talen leert men op school in Europa? Op welke leeftijd start de eerste en tweede vreemde taal? Welk beheersingsniveau worden leerlingen verondersteld te bereiken op het einde van het leerplichtonderwijs? Hoe worden de taalvaardigheden van nieuw aangekomen leerlingen met een migratieachtergrond beoordeeld en welke vorm van taalondersteuning is beschikbaar voor hen? Dit zijn slechts enkele van de onderwerpen die aan bod komen in de nieuwe Eurydice publicatie Het onderrichten van vreemde talen op school doorheen Europa. De 2017-uitgave van deze studie heeft een brede focus en omslaat alle </span><span class="show-more-description">sleutelaspecten van het onderrichten en bestuderen van talen. De publicatie maakt deel uit van de Key Data serie die statistische gegevens combineert met informatie over onderwijsbeleid en –regulering. Deze vierde uitgave omvat 60 afzonderlijke indicatoren, ondergebracht in vijf verschillende hoofdstukken&#58; 1. Context, 2. Organisatie, 3. Deelname, 4. Leerkrachten en 5. Onderwijsprocessen. Tal van bronnen liggen aan de basis van de indicatoren, zoals het Eurydice netwerk, Eurostat en de OESO-onderzoeken PISA en TALIS. Eurydice gegevens omvatten alle landen van de Europese Unie zowel als Bosnië en Herzegovina, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, Montenegro, FYROM, Noorwegen, Servië en Turkije. Deze ‘Eurydice Highlights' bieden een snapshot van enkele van de voornaamste bevindingen uit het rapport.</span></p>
Een moderne vreemde taal afronden op een hoger niveau190911-2-2018 01:21:3134htmlFalseaspxHoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op voor alle onderwijstypen en op alle niveaus ...SLO Duiding2015<p>​Hoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op voor alle onderwijstypen en op alle niveaus. De ambitie om leerlingen uit te dagen is er, alsmede de wettelijke ruimte om dit te realiseren. Een moderne vreemde taal afronden op een hoger niveau is een manier om dit te realiseren. In deze publicatie worden verschillende scenario's beschreven en uitgewerkt.</p>
Mondelinge taalvaardigheid mvt en leerlingen met een auditieve beperking1329411-2-2018 01:21:31179htmlFalseaspxSLO ontwikkelt voor de schoolexamens voor alle vakken in het voortgezet onderwijs handreikingen voor de inrichting van het schoolexamen. De onlangs aangescherpte exameneisen kunnen voor dove en slechthorende leerlingen nadelig werken, omdat ...SLO Duiding2015Theun Meestringa;Dirk Tuin<p></p>SLO ontwikkelt voor de schoolexamens voor alle vakken in het voortgezet onderwijs handreikingen voor de inrichting van het schoolexamen. De onlangs aangescherpte exameneisen kunnen voor dove en slechthorende leerlingen nadelig werken, omdat zij extra belemmeringen moeten overwinnen bij taalleren. Met name bij de schoolexamens mondelinge taalvaardigheid zou dit tot onoverkomelijk lage cijfers kunnen leiden. Hoe toets je nu bij dove en (ernstig) slechthorende leerlingen de luister-, spreek- en gespreksvaardigheid zonder dat dit het niveau van het examen en de betrouwbaarheid en validiteit van de toetsing aantast? Suggesties en adviezen hiervoor zijn te vinden in deze handreiking voor de moderne vreemde talen.Pdf-bestand
Verkenning van competenties voor leerkrachten Engels in het basisonderwijs1329611-2-2018 01:21:31182htmlFalseaspxHet doel van deze verkenning is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van herkenbare en bruikbare competenties voor leerkrachten die op de basisschool Eibo, vvto of tpo verzorgen... SLO Duiding2015Annette Thijs;Dirk Tuin<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"></font>Het doel van deze verkenning is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van herkenbare en bruikbare competenties voor leerkrachten die op de basisschool Eibo, vvto of tpo verzorgen. Op basis van literatuurstudie en expertbevraging is een eerste lijst van competenties voor leerkrachten Engels opgesteld. De relevantie en wenselijkheid van de opgestelde lijst is onderzocht door middel van een digitale bevraging van de doelgroep. Op basis van de uitkomsten van de digitale bevraging zijn de competenties per variant verder aangescherpt en zijn mogelijkheden verkend om de profielen die op deze wijze zijn ontstaan, uit te werken tot een handzaam instrument voor scholen.Pdf-bestand
Digitale handreiking schoolexamen Chinees1329711-2-2018 01:21:31116htmlFalseaspxDe digitale handreiking SE Chinees biedt scholen die het examenvak Chinees aanbieden uitgebreide informatie over de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen Chinees. Chinees is met ingang van het schooljaar 2015 – 2016 formeel een eindexamenvak op SLO Duiding2015Smulders, C.;Daniela Fasoglio<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>De digitale handreiking SE Chinees biedt scholen die het examenvak Chinees aanbieden, uitgebreide informatie over de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen Chinees. Chinees is met ingang van het schooljaar 2015-2016 formeel een eindexamenvak op het vwo. Het vak heeft in het vwo dezelfde status als Duits, Frans, Spaans, Arabisch, Italiaans, Russisch en Turks. Wordt Chinees al in de onderbouw aangeboden, dan kan het vak&#160;in de tweede fase als tweede of derde moderne vreemde taal worden gekozen in het gemeenschappelijk deel, in de profielen C&amp;M en E&amp;M en in de vrije ruimte. Als Chinees alleen in de tweede fase van het vwo kan worden gekozen, krijgt het vak de benaming 'elementair' en kan het uitsluitend als examenvak in het vrije deel worden opgenomen.<br><br> De handreiking gaat in op de specifieke aspecten die bij de inrichting van het schoolexamen Chinees aan de orde zijn en doet aan de hand van voorbeeldopgaven en links naar relevante documentatie en sites onder meer suggesties voor de ontwikkeling van het PTA en van toetsen voor de verschillende examendomeinen.<br><br><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>Website
Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland1329811-2-2018 01:21:31205htmlFalseaspxDit boek geeft een samenhangend beeld van de geschiedenis van het onderwijs in de moderne talen in Nederland vanaf ongeveer 1500 tot heden, met name binnen het voortgezet onderwijs. Wat werd binnen die vakken onderwezen? Hoe werd er onderwezen? Met wat voSLO Duiding2015Hulshof, H.;Kwakernaak, E.;Wilhelm, F.​Dit boek geeft een samenhangend beeld van de geschiedenis van het onderwijs in de moderne talen in Nederland vanaf ongeveer 1500 tot heden, met name binnen het voortgezet onderwijs. Wat werd binnen die vakken onderwezen? Hoe werd er onderwezen? Met wat voor leermiddelen en met welke didactische aanpak? Door wat voor onderwijzers en leraren? Wie waren de toonaangevers? De geschiedschrijving daarvan is niet compleet zonder de achtergronden&#58; particuliere vormen van talenonderwijs, de ontwikkeling van het schoolsysteem in Nederland, het pedagogisch klimaat, en achter dat alles de culturele, sociale, economische en politieke ontwikkelingen.Boek
Doelstellingen en toetsing gespreksvaardigheid Engels, Duits en Frans1329911-2-2018 01:21:31179htmlFalseaspxHet toetsen van gespreksvaardigheid in het schoolexamen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de vaksectie. Dit resulteert in een grote variatie aan keuzes wat betreft toetsvorm, toetsinhoud en weging. Mede daardoor zijn er over dit examenonderdeel geen SLO Duiding2015Daniela Fasoglio<p style="text-align&#58;justify;">Het toetsen van gespreksvaardigheid in het schoolexamen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de vaksectie. Dit resulteert in een grote variatie aan keuzes wat betreft toetsvorm, toetsinhoud en weging. Mede daardoor zijn er over dit examenonderdeel geen of nauwelijks landelijke gegevens bekend. Om in deze leemte te voorzien heeft SLO in de zomer van 2013 in het havo en vwo bij Engels, Duits en Frans onderzoek gedaan naar&#58; </p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>het belang dat docenten hechten aan mondelinge taalvaardigheid in het MVT-curriculum;</li><li>de onderwijsdoelen die docenten voor mondelinge taalvaardigheid haalbaar achten;</li><li>de toetsvormen die docenten&#58;</li><ul style="list-style-type&#58;circle;"><li>geschikt vinden voor het summatief toetsen van deze onderwijsdoelen;</li><li>uitvoerbaar achten in de context van het Nederlandse voortgezet onderwijs;</li></ul><li>de voorwaarden die docenten van belang vinden bij het toetsen van gespreksvaardigheid.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Voor het onderzoek is de docenten een digitale vragenlijst voorgelegd. De uitkomsten worden in dit rapport gepresenteerd en toegelicht en voorzien van enige conclusies.</p>Pdf-bestand
ERK-niveau schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans; Onderzoek naar het bereikte niveau aan het eind van havo en vwo. 1330011-2-2018 01:21:31150htmlFalseaspxDe auteurs – medewerkers van SLO en Cito - onderzochten welk ERK-schrijfvaardigheidsniveau door leerlingen aan het eind van havo en vwo voor Engels, Duits en Frans wordt behaald. Per taal zijn van enkele honderden examenkandidaten schrijfproducten gescoorSLO Duiding2015Beeker, A.;Til, A. van.;Keuning, J.;Daniela Fasoglio;Kim de Jong<p>​De auteurs – medewerkers van SLO en Cito - onderzochten welk ERK-schrijfvaardigheidsniveau door leerlingen aan het eind van havo en vwo voor Engels, Duits en Frans wordt behaald. Per taal zijn van enkele honderden examenkandidaten schrijfproducten gescoord met behulp van een beoordelingsschaal. Om uitspraken te kunnen doen over het niveau van de schrijfproducten zijn deze vervolgens door een groep internationale taalexperts gerelateerd aan het Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen. Uit het onderzoek blijkt dat bij drie van de zes onderzochte populaties hooguit de helft van de leerlingen het ERK-streefniveau voor schrijfvaardigheid haalt. Voor Engels havo wordt het ERK-streefniveau door een grote meerderheid behaald.</p><p>&#160;</p>Pdf-bestand