Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto746513-4-2016 11:58:47244http://mvt.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012<div>Dit rapport is bedoeld voor leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs en onderzoekers die zich richten op Engels in het basisonderwijs. Het is een verslag van de ervaringen van dertien scholen (twaalf Engels, een Duits), die in de periode 2010-2012 intensieve vormen van vroeg vreemdetalenonderwijs (tot 15% van de lestijd) hebben ingevoerd. De vreemde taal wordt daarbij niet alleen geleerd en gebruikt tijdens de taalles, maar ook tijdens andere schoolse activiteiten. Dit kan binnen andere vakken of thema’s zijn, maar ook tijdens pauze- en kringmomenten. De auteurs hebben 28 lessen geobserveerd en interviews gehouden met directieleden, leerkrachten, ouders en leerlingen. De auteurs concluderen dat vrijwel alle betrokkenen enthousiast zijn over de uitgangspunten en de uitvoering van vvto. De meeste scholen besteden 1-3 uur per week aan vvto. Er is dus sprake van een intensievere vorm van vvto, maar in de meeste gevallen niet van 15%. De observaties laten zien dat zowel groeps- als vakleerkrachten in staat zijn om kwalitatief goed taalaanbod te realiseren, gericht op betekenis en interactie. Dit sluit ook aan bij het enthousiasme van leerkrachten, leerlingen en ouders in de interviews. De auteurs constateren dat scholen meer tijd nodig hebben om verder toe te groeien naar 15%. Ook buiten de taalles bezig zijn met de vreemde taal is een haalbare en aantrekkelijke vorm van taalonderwijs. Door te werken met de doeltaal tijdens andere schoolse activiteiten leren de leerlingen op een natuurlijke manier in een rijke leeromgeving. Zowel leerlingen als leerkrachten zijn erbij gebaat. </div>
Common European Framework of Reference3902125-9-2017 12:40:49htmlFalseaspxDe website van het Europees Referentiekader biedt een verscheidenenheid aan bronnen, opbrengsten van projecten en handreikingen waarmee u bijvoorbeeld ERK-toetsen kunt ontwikkelen ... SLO Duiding2017<h2>Transparantie en samenhang in het moderne vreemdetalenonderwijs in Europa</h2><p>Met het <em>Common European Framework of Reference for Languages&#58; learning, teaching and assessment</em>&#160;(CEFR), oftewel het Europees Referentiekader (ERK)&#160;kunt u taalprogramma's, curriculum richtlijnen en leermaterialen ontwikkelen.&#160;De zes taalniveaus&#160;zorgen voor transparantie en samenhang&#160;in het moderne vreemdetalenonderwijs binnen Europa. </p><p>Op de website van het Europees Referentiekader vindt u een verscheidenenheid aan bronnen, opbrengsten van projecten en handreikingen. Zo kunt&#160;u handreikingen downloaden waarmee u bijvoorbeeld ERK-toetsen kunt ontwikkelen of een taalportfolio kunt opzetten. <span><br></span></p><h2>Taalprofielen 2015</h2><p><span>Op basis van het <em>Common European Framework of Reference</em> heeft SLO <span><span>voor het moderne vreemdetalenonderwijs in Nederland</span></span> 'Taalprofielen 2015' ontwikkeld. Hierin vindt u o.a. ik-kan-beschrijvingen op alle zes de taalniveaus met&#160;vele voorbeelden. <br></span></p>
Variations in aspects of writing in 16+ English examinations between 1980 and 20145097525-9-2017 12:40:49htmlFalseaspx​In dit onderzoek staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen centraal. Het onderzoek vindt ongeveer om de tien jaar plaats. In de loop der jaren is de ..SLO Duiding2016<p>​In dit onderzoek, dat&#160;ongeveer&#160;<span>om de tien jaar plaats</span>vindt, staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen<span> centraal</span>. In de loop der jaren is de methodiek iets aangepast, maar de&#160;onderzoekers geven aan dat de filosofie&#160;achter het onderzoek&#160;overeind&#160;bleef&#58;&#160;a&#160;'finger in&#160;the wind'&#160;indication&#160;of 16-year-olds' writing.&#160;Zij&#160;hebben gekeken naar hoe bepaalde&#160;aspecten zich ontwikkelen zoals&#160;spelling, woordgebruik, zinslengte.</p><p>De onderzoekers benadrukken dat zij geen oordeel hebben toegevoegd aan hun conclusies, zodat de lezer de bevindingen kan onderzoeken in hun eigen context en kunnen verbinden aan hun eigen ervaringen.<br></p>Pdf-bestand
Vroeg of laat Engels in het basisonderwijs. Wat levert het op?5127025-9-2017 12:40:49htmlFalseaspxRick de Graaff onderzocht de taalvaardigheid Engels in groep 8 van basisscholen met vroeg vreemdetalenonderwijs vanaf groep 1, in vergelijking met scholen met een regulier programma Engels in het Basisonderwijs vanaf groep 7. Getoetst is of vroege starterSLO Duiding2015Graaff, R. de<p>​Rick de Graaff onderzocht de taalvaardigheid Engels in groep 8 van basisscholen met vroeg vreemdetalenonderwijs vanaf groep 1, in vergelijking met scholen met een regulier programma Engels in het Basisonderwijs vanaf groep 7. Getoetst is of vroege starters beter luisteren, lezen, schrijven, spellen en spreken dan late starters. Het onderzoek laat zien dat vroege starters gemiddeld beter presteren dan late starters, maar ook dat de verschillen klein zijn, en de overlap tussen beide groepen groot. Cito-scores, taalattitude en buitenschools taalcontact blijken een sterke voorspellende waarde te hebben voor de resultaten op de Engelse taalvaardigheidstoetsen bij zowel de vroege als de late starters.</p>
Heeft vroeg vreemdetalenonderwijs een negatief effect op de Nederlandse taalontwikkeling van kinderen?5127425-9-2017 12:40:49htmlFalseaspxSteeds meer basisscholen in Nederland starten met Engels in groep 1 en 2. Op school kunnen kinderen dan al op jonge leeftijd hun vaardigheid in een vreemde taal ontwikkelen. Tegelijkertijd kleven er mogelijk ook nadelen aan deze vorm van vroeg vreemdetaalSLO Duiding2005Goorhuis-Brouwer, S.;Bot, K. de<p>​Steeds meer basisscholen in Nederland starten met Engels in groep 1 en 2. Op school kunnen kinderen dan al op jonge leeftijd hun vaardigheid in een vreemde taal ontwikkelen. Tegelijkertijd kleven er mogelijk ook nadelen aan deze vorm van vroeg vreemdetaalonderwijs (VVTO). Wat is bijvoorbeeld het effect van VVTO op de Nederlandse taalontwikkeling van de leerlingen? Het artikel van Kees de Bot en Sieneke Goorhuis laat zien dat het vroeg aanbieden van het Engels niet ten koste gaat van de ontwikkeling van het Nederlands, zowel bij Nederlandstalige leerlingen als leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond. Omdat sprake is van een kleinschalig onderzoek waaraan slechts twee basisscholen deelnamen, geven de auteurs suggesties voor uitbreiding van het onderzoek.</p>
Een moderne vreemde taal afronden op een hoger niveau190925-9-2017 12:40:4921htmlFalseaspxHoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op voor alle onderwijstypen en op alle niveaus ...SLO Duiding2015<p>​Hoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op voor alle onderwijstypen en op alle niveaus. De ambitie om leerlingen uit te dagen is er, alsmede de wettelijke ruimte om dit te realiseren. Een moderne vreemde taal afronden op een hoger niveau is een manier om dit te realiseren. In deze publicatie worden verschillende scenario's beschreven en uitgewerkt.</p>
Mondelinge taalvaardigheid mvt en leerlingen met een auditieve beperking1329425-9-2017 12:40:49160htmlFalseaspxSLO ontwikkelt voor de schoolexamens voor alle vakken in het voortgezet onderwijs handreikingen voor de inrichting van het schoolexamen. De onlangs aangescherpte exameneisen kunnen voor dove en slechthorende leerlingen nadelig werken, omdat ...SLO Duiding2015Theun Meestringa;Dirk Tuin<p></p>SLO ontwikkelt voor de schoolexamens voor alle vakken in het voortgezet onderwijs handreikingen voor de inrichting van het schoolexamen. De onlangs aangescherpte exameneisen kunnen voor dove en slechthorende leerlingen nadelig werken, omdat zij extra belemmeringen moeten overwinnen bij taalleren. Met name bij de schoolexamens mondelinge taalvaardigheid zou dit tot onoverkomelijk lage cijfers kunnen leiden. Hoe toets je nu bij dove en (ernstig) slechthorende leerlingen de luister-, spreek- en gespreksvaardigheid zonder dat dit het niveau van het examen en de betrouwbaarheid en validiteit van de toetsing aantast? Suggesties en adviezen hiervoor zijn te vinden in deze handreiking voor de moderne vreemde talen.Pdf-bestand
Verkenning van competenties voor leerkrachten Engels in het basisonderwijs1329625-9-2017 12:40:49156htmlFalseaspxHet doel van deze verkenning is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van herkenbare en bruikbare competenties voor leerkrachten die op de basisschool Eibo, vvto of tpo verzorgen... SLO Duiding2015Annette Thijs;Dirk Tuin<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"></font>Het doel van deze verkenning is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van herkenbare en bruikbare competenties voor leerkrachten die op de basisschool Eibo, vvto of tpo verzorgen. Op basis van literatuurstudie en expertbevraging is een eerste lijst van competenties voor leerkrachten Engels opgesteld. De relevantie en wenselijkheid van de opgestelde lijst is onderzocht door middel van een digitale bevraging van de doelgroep. Op basis van de uitkomsten van de digitale bevraging zijn de competenties per variant verder aangescherpt en zijn mogelijkheden verkend om de profielen die op deze wijze zijn ontstaan, uit te werken tot een handzaam instrument voor scholen.Pdf-bestand
Digitale handreiking schoolexamen Chinees1329725-9-2017 12:40:4997htmlFalseaspxDe digitale handreiking SE Chinees biedt scholen die het examenvak Chinees aanbieden uitgebreide informatie over de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen Chinees. Chinees is met ingang van het schooljaar 2015 – 2016 formeel een eindexamenvak op SLO Duiding2015Smulders, C.;Daniela Fasoglio<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>De digitale handreiking SE Chinees biedt scholen die het examenvak Chinees aanbieden, uitgebreide informatie over de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen Chinees. Chinees is met ingang van het schooljaar 2015-2016 formeel een eindexamenvak op het vwo. Het vak heeft in het vwo dezelfde status als Duits, Frans, Spaans, Arabisch, Italiaans, Russisch en Turks. Wordt Chinees al in de onderbouw aangeboden, dan kan het vak&#160;in de tweede fase als tweede of derde moderne vreemde taal worden gekozen in het gemeenschappelijk deel, in de profielen C&amp;M en E&amp;M en in de vrije ruimte. Als Chinees alleen in de tweede fase van het vwo kan worden gekozen, krijgt het vak de benaming 'elementair' en kan het uitsluitend als examenvak in het vrije deel worden opgenomen.<br><br> De handreiking gaat in op de specifieke aspecten die bij de inrichting van het schoolexamen Chinees aan de orde zijn en doet aan de hand van voorbeeldopgaven en links naar relevante documentatie en sites onder meer suggesties voor de ontwikkeling van het PTA en van toetsen voor de verschillende examendomeinen.<br><br><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>Website
Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland1329825-9-2017 12:40:49170htmlFalseaspxDit boek geeft een samenhangend beeld van de geschiedenis van het onderwijs in de moderne talen in Nederland vanaf ongeveer 1500 tot heden, met name binnen het voortgezet onderwijs. Wat werd binnen die vakken onderwezen? Hoe werd er onderwezen? Met wat voSLO Duiding2015Hulshof, H.;Kwakernaak, E.;Wilhelm, F.​Dit boek geeft een samenhangend beeld van de geschiedenis van het onderwijs in de moderne talen in Nederland vanaf ongeveer 1500 tot heden, met name binnen het voortgezet onderwijs. Wat werd binnen die vakken onderwezen? Hoe werd er onderwezen? Met wat voor leermiddelen en met welke didactische aanpak? Door wat voor onderwijzers en leraren? Wie waren de toonaangevers? De geschiedschrijving daarvan is niet compleet zonder de achtergronden&#58; particuliere vormen van talenonderwijs, de ontwikkeling van het schoolsysteem in Nederland, het pedagogisch klimaat, en achter dat alles de culturele, sociale, economische en politieke ontwikkelingen.Boek