Variations in aspects of writing in 16+ English examinations between 1980 and 2014680117-7-2017 00:03:58htmlFalseaspx​In dit onderzoek staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen centraal. Het onderzoek vindt ongeveer om de tien jaar plaats. In de loop der jaren is de ..SLO Duiding2016<p>​In dit onderzoek, dat&#160;ongeveer&#160;<span>om de tien jaar plaats</span>vindt, staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen<span> centraal</span>. In de loop der jaren is de methodiek iets aangepast, maar de&#160;onderzoekers geven aan dat de filosofie&#160;achter het onderzoek&#160;overeind&#160;bleef&#58;&#160;a&#160;'finger in&#160;the wind'&#160;indication&#160;of 16-year-olds' writing.&#160;Zij&#160;hebben gekeken naar hoe bepaalde&#160;aspecten zich ontwikkelen zoals&#160;spelling, woordgebruik, zinslengte.</p><p>De onderzoekers benadrukken dat zij geen oordeel hebben toegevoegd aan hun conclusies, zodat de lezer de bevindingen kan onderzoeken in hun eigen context en kunnen verbinden aan hun eigen ervaringen.<br></p>Pdf-bestand
Common European Framework of Reference3902117-7-2017 00:03:58htmlFalseaspxDe website van het Europees Referentiekader biedt een verscheidenenheid aan bronnen, opbrengsten van projecten en handreikingen waarmee u bijvoorbeeld ERK-toetsen kunt ontwikkelen ... SLO Duiding2017<h2>Transparantie en samenhang in het moderne vreemdetalenonderwijs in Europa</h2><p>Met het <em>Common European Framework of Reference for Languages&#58; learning, teaching and assessment</em>&#160;(CEFR), oftewel het Europees Referentiekader (ERK)&#160;kunt u taalprogramma's, curriculum richtlijnen en leermaterialen ontwikkelen.&#160;De zes taalniveaus&#160;zorgen voor transparantie en samenhang&#160;in het moderne vreemdetalenonderwijs binnen Europa. </p><p>Op de website van het Europees Referentiekader vindt u een verscheidenenheid aan bronnen, opbrengsten van projecten en handreikingen. Zo kunt&#160;u handreikingen downloaden waarmee u bijvoorbeeld ERK-toetsen kunt ontwikkelen of een taalportfolio kunt opzetten. <span><br></span></p><h2>Taalprofielen 2015</h2><p><span>Op basis van het <em>Common European Framework of Reference</em> heeft SLO <span><span>voor het moderne vreemdetalenonderwijs in Nederland</span></span> 'Taalprofielen 2015' ontwikkeld. Hierin vindt u o.a. ik-kan-beschrijvingen op alle zes de taalniveaus met&#160;vele voorbeelden. <br></span></p>
Mondelinge taalvaardigheid mvt en leerlingen met een auditieve beperking1329417-7-2017 00:03:58160htmlFalseaspxSLO ontwikkelt voor de schoolexamens voor alle vakken in het voortgezet onderwijs handreikingen voor de inrichting van het schoolexamen. De onlangs aangescherpte exameneisen kunnen voor dove en slechthorende leerlingen nadelig werken, omdat ...SLO Duiding2015Theun Meestringa;Dirk Tuin<p></p>SLO ontwikkelt voor de schoolexamens voor alle vakken in het voortgezet onderwijs handreikingen voor de inrichting van het schoolexamen. De onlangs aangescherpte exameneisen kunnen voor dove en slechthorende leerlingen nadelig werken, omdat zij extra belemmeringen moeten overwinnen bij taalleren. Met name bij de schoolexamens mondelinge taalvaardigheid zou dit tot onoverkomelijk lage cijfers kunnen leiden. Hoe toets je nu bij dove en (ernstig) slechthorende leerlingen de luister-, spreek- en gespreksvaardigheid zonder dat dit het niveau van het examen en de betrouwbaarheid en validiteit van de toetsing aantast? Suggesties en adviezen hiervoor zijn te vinden in deze handreiking voor de moderne vreemde talen.Pdf-bestand
Verkenning van competenties voor leerkrachten Engels in het basisonderwijs1329617-7-2017 00:03:58156htmlFalseaspxHet doel van deze verkenning is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van herkenbare en bruikbare competenties voor leerkrachten die op de basisschool Eibo, vvto of tpo verzorgen... SLO Duiding2015Annette Thijs;Dirk Tuin<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"></font>Het doel van deze verkenning is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van herkenbare en bruikbare competenties voor leerkrachten die op de basisschool Eibo, vvto of tpo verzorgen. Op basis van literatuurstudie en expertbevraging is een eerste lijst van competenties voor leerkrachten Engels opgesteld. De relevantie en wenselijkheid van de opgestelde lijst is onderzocht door middel van een digitale bevraging van de doelgroep. Op basis van de uitkomsten van de digitale bevraging zijn de competenties per variant verder aangescherpt en zijn mogelijkheden verkend om de profielen die op deze wijze zijn ontstaan, uit te werken tot een handzaam instrument voor scholen.Pdf-bestand
Digitale handreiking schoolexamen Chinees1329717-7-2017 00:03:5897htmlFalseaspxDe digitale handreiking SE Chinees biedt scholen die het examenvak Chinees aanbieden uitgebreide informatie over de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen Chinees. Chinees is met ingang van het schooljaar 2015 – 2016 formeel een eindexamenvak op SLO Duiding2015Smulders, C.;Daniela Fasoglio<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>De digitale handreiking SE Chinees biedt scholen die het examenvak Chinees aanbieden, uitgebreide informatie over de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen Chinees. Chinees is met ingang van het schooljaar 2015-2016 formeel een eindexamenvak op het vwo. Het vak heeft in het vwo dezelfde status als Duits, Frans, Spaans, Arabisch, Italiaans, Russisch en Turks. Wordt Chinees al in de onderbouw aangeboden, dan kan het vak&#160;in de tweede fase als tweede of derde moderne vreemde taal worden gekozen in het gemeenschappelijk deel, in de profielen C&amp;M en E&amp;M en in de vrije ruimte. Als Chinees alleen in de tweede fase van het vwo kan worden gekozen, krijgt het vak de benaming 'elementair' en kan het uitsluitend als examenvak in het vrije deel worden opgenomen.<br><br> De handreiking gaat in op de specifieke aspecten die bij de inrichting van het schoolexamen Chinees aan de orde zijn en doet aan de hand van voorbeeldopgaven en links naar relevante documentatie en sites onder meer suggesties voor de ontwikkeling van het PTA en van toetsen voor de verschillende examendomeinen.<br><br><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>Website
Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland1329817-7-2017 00:03:58167htmlFalseaspxDit boek geeft een samenhangend beeld van de geschiedenis van het onderwijs in de moderne talen in Nederland vanaf ongeveer 1500 tot heden, met name binnen het voortgezet onderwijs. Wat werd binnen die vakken onderwezen? Hoe werd er onderwezen? Met wat voSLO Duiding2015Hulshof, H.;Kwakernaak, E.;Wilhelm, F.​Dit boek geeft een samenhangend beeld van de geschiedenis van het onderwijs in de moderne talen in Nederland vanaf ongeveer 1500 tot heden, met name binnen het voortgezet onderwijs. Wat werd binnen die vakken onderwezen? Hoe werd er onderwezen? Met wat voor leermiddelen en met welke didactische aanpak? Door wat voor onderwijzers en leraren? Wie waren de toonaangevers? De geschiedschrijving daarvan is niet compleet zonder de achtergronden&#58; particuliere vormen van talenonderwijs, de ontwikkeling van het schoolsysteem in Nederland, het pedagogisch klimaat, en achter dat alles de culturele, sociale, economische en politieke ontwikkelingen.Boek
Doelstellingen en toetsing gespreksvaardigheid Engels, Duits en Frans1329917-7-2017 00:03:58124htmlFalseaspxHet toetsen van gespreksvaardigheid in het schoolexamen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de vaksectie. Dit resulteert in een grote variatie aan keuzes wat betreft toetsvorm, toetsinhoud en weging. Mede daardoor zijn er over dit examenonderdeel geen SLO Duiding2015Daniela Fasoglio<p style="text-align&#58;justify;">Het toetsen van gespreksvaardigheid in het schoolexamen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de vaksectie. Dit resulteert in een grote variatie aan keuzes wat betreft toetsvorm, toetsinhoud en weging. Mede daardoor zijn er over dit examenonderdeel geen of nauwelijks landelijke gegevens bekend. Om in deze leemte te voorzien heeft SLO in de zomer van 2013 in het havo en vwo bij Engels, Duits en Frans onderzoek gedaan naar&#58; </p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>het belang dat docenten hechten aan mondelinge taalvaardigheid in het MVT-curriculum;</li><li>de onderwijsdoelen die docenten voor mondelinge taalvaardigheid haalbaar achten;</li><li>de toetsvormen die docenten&#58;</li><ul style="list-style-type&#58;circle;"><li>geschikt vinden voor het summatief toetsen van deze onderwijsdoelen;</li><li>uitvoerbaar achten in de context van het Nederlandse voortgezet onderwijs;</li></ul><li>de voorwaarden die docenten van belang vinden bij het toetsen van gespreksvaardigheid.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Voor het onderzoek is de docenten een digitale vragenlijst voorgelegd. De uitkomsten worden in dit rapport gepresenteerd en toegelicht en voorzien van enige conclusies.</p>Pdf-bestand
ERK-niveau schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans; Onderzoek naar het bereikte niveau aan het eind van havo en vwo. 1330017-7-2017 00:03:58119htmlFalseaspxDe auteurs – medewerkers van SLO en Cito - onderzochten welk ERK-schrijfvaardigheidsniveau door leerlingen aan het eind van havo en vwo voor Engels, Duits en Frans wordt behaald. Per taal zijn van enkele honderden examenkandidaten schrijfproducten gescoorSLO Duiding2015Beeker, A.;Til, A. van.;Keuning, J.;Daniela Fasoglio;Kim de Jong<p>​De auteurs – medewerkers van SLO en Cito - onderzochten welk ERK-schrijfvaardigheidsniveau door leerlingen aan het eind van havo en vwo voor Engels, Duits en Frans wordt behaald. Per taal zijn van enkele honderden examenkandidaten schrijfproducten gescoord met behulp van een beoordelingsschaal. Om uitspraken te kunnen doen over het niveau van de schrijfproducten zijn deze vervolgens door een groep internationale taalexperts gerelateerd aan het Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen. Uit het onderzoek blijkt dat bij drie van de zes onderzochte populaties hooguit de helft van de leerlingen het ERK-streefniveau voor schrijfvaardigheid haalt. Voor Engels havo wordt het ERK-streefniveau door een grote meerderheid behaald.</p><p>&#160;</p>Pdf-bestand
Embedding formative assessment1330117-7-2017 00:03:58195htmlFalseaspxHoe kun je leerlingen verder helpen tijdens een les? Om hier vat op te krijgen, kan ´formatieve evaluatie´ een belangrijke rol spelen. Bij formatieve evaluatie gaat het om het idee om bewijsmateriaal te verzamelen om het verSLO Duiding2015Leahy,S.;Wiliam, D.Hoe kun je leerlingen verder helpen tijdens een les? Om hier vat op te krijgen, kan ´formatieve evaluatie´ een belangrijke rol spelen. Bij formatieve evaluatie gaat het om het idee om bewijsmateriaal te verzamelen om het vervolgonderwijs vorm te geven. Zowel docent, leerling als medeleerling hebben hier een actieve rol in. Mits juist toegepast, helpt formatieve evaluatie de kwaliteit van onderwijzen en leren verbeteren en de onderwijsprestaties te verhogen. Het ultieme doel van ´formatieve evaluatie´ is dat leerlingen eigenaar worden van hun eigen leren. Op welke wijze ´formatieve evaluatie´ gestalte kan krijgen laat auteur Dylan Wiliam op praktische wijze in dit boek zien. Hij presenteert een benadering waarin hij vijf componenten onderscheidt (strategieën) die hij voorwaardelijk beschouwt voor succesvolle toepassing van ´formatieve evaluatie´. Elk van de strategieën wordt geïllustreerd met talrijke praktische technieken voor verschillende vakken. <br>Boek
A classroom observation tool for scaffolding reading comprehension4885417-7-2017 00:03:5835htmlFalseaspxEen belangrijk doel van onderwijsonderzoek is om erachter te komen welke onderwijspraktijken effectief zijn bij het bevorderen van het leren van leerlingen. Om deze werkwijzen te evalueren zijn adequate observatie-instrumenten nodig. Bestaande instrumenteSLO Duiding2017Smit, N.;Bot, k. de;Grift, W. van de;Jansen, E.<p>Een belangrijk doel van onderwijsonderzoek is om erachter te komen welke onderwijspraktijken effectief zijn bij het bevorderen van het leren van leerlingen. Om deze werkwijzen te evalueren zijn adequate observatie-instrumenten nodig. Bestaande instrumenten voor het taalonderwijs zijn niet geschikt om te bepalen welke doceerstrategieën lezen in een vreemde taal in het bijzonder en het leren van talen in het algemeen ondersteunen. Daarom ontwikkelde de RUG een nieuw instrument&#58; het Engels Begrijpend lezen Observatie Protocol (ERCOP). Het instrument focust op strategieën die de havo/vwo docent Engels in de klas kan gebruiken om leerlingen hulp op maat (scaffolding) te geven bij de overgang van leren lezen in het Engels naar lezen om te leren in het Engels. Daarvoor voerde de RUG een studie uit om de betrouwbaarheid van het instrument te bepalen. Twintig lessen gegeven door vijf ervaren docenten werden opgenomen en geobserveerd door vijf ervaren lerarenopleiders. De resultaten van de studie, waarbij variantiecomponenten werden geïdentificeerd, laten zien dat een groot deel van die variantie kan worden toegeschreven aan verschillen tussen de docenten. Dit toont aan dat het instrument een hoge betrouwbaarheid heeft en leerkrachten hun sterke kanten kan helpen identificeren en de punten waarop ze zich zouden kunnen verbeteren. Het instrument heeft de vorm van een checklist en is makkelijk te gebruiken voor intervisie en nascholingsactiviteiten.</p>