​​​
Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Engels
Vakinhoud
  • Gesprekken voeren
  • Kijken en luisteren
  • Spreken
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Toetsing en examens
Vakspecifiek thema
  • Vaardigheidstoetsing
  • ERK
Trefwoorden
  • doven en slechthorenden

Mondelinge taalvaardigheid mvt en leerlingen met een auditieve beperking

11-4-2018

Tuin, D. & Meestringa, T. (2015). Mondelinge taalvaardigheid MVT en leerlingen met een auditieve beperking. Enschede: SLO

SLO ontwikkelt voor de schoolexamens voor alle vakken in het voortgezet onderwijs handreikingen voor de inrichting van het schoolexamen. De onlangs aangescherpte exameneisen kunnen voor dove en slechthorende leerlingen nadelig werken, omdat zij extra belemmeringen moeten overwinnen bij taalleren. Met name bij de schoolexamens mondelinge taalvaardigheid zou dit tot onoverkomelijk lage cijfers kunnen leiden. Hoe toets je nu bij dove en (ernstig) slechthorende leerlingen de luister-, spreek- en gespreksvaardigheid zonder dat dit het niveau van het examen en de betrouwbaarheid en validiteit van de toetsing aantast? Suggesties en adviezen hiervoor kunt u vinden in deze handreiking voor de moderne vreemde talen.