​​​
Sector
  • Vo
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw

B.M.C.P.A. (Bas) Trimbos

Telefoon: (053) 4840 320
E-mail: b.trimbos@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert moderne vreemde talen

​Bas Trimbos is leerplanontwikkelaar moderne vreemde talen. Hij houdt zich onder andere bezig met thema's zoals het ERK, formative assessment, doorlopende leerlijnen en ICT in relatie tot MVT. Hij was secretaris van de toetswijzercommissie Engels voor de Diagnostische tussentijdse toets (DTT). Hij is tevens betrokken geweest bij de herziening van de publicatie Taalprofielen.

 Publicaties

 

 

Intensivering en vroeg beginnen met Engels31515-11-2016 16:26:03260http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Bas TrimbosNa het verschijnen van het eindadvies van het Platform Onderwijs 2032 ontstond er discussie over het nut van (vroeg) Engels in het basisonderwijs. Deze notitie brengt in kaart wat een gezamenlijk vertrekpunt kan zijn bij het intensiveren en vroeg(er) aanbieden van Engels in het basisonderwijs.Pdf-bestand
Engels in het basisonderwijs : verkenning van de stand van zaken1111722-1-2015 11:13:134760http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Annette Thijs;Dirk Tuin;Bas TrimbosHet ministerie van OCW heeft SLO opdracht gegeven tot een brede verkenning van de stand van zaken van Engels in het basisonderwijs. Het betreft een vervolgonderzoek op het vakdossier Engels (SLO, 2003). Het doel van het onderzoek is om zicht te krijgen op de intensiteit en kwaliteit van Engels in het basisonderwijs. Onderzocht is hoeveel tijd aan Engels wordt besteed, hoe de lespraktijk wordt ingevuld, en in welke mate leerkrachten zijn toegerust voor het geven van Engels. Pdf-bestand
Engels in het basisonderwijs : vakdossier1111817-10-2011 11:11:335540http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Bodde, M.;Graaff, R. de;Annette Thijs;Bas Trimbos;Dirk TuinDit vakdossier bevat een beschrijving van de stand van zaken van Engels in het basisonderwijs (Eibo).Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de beleidsontwikkelingen en gaat in op de verschillende generaties kerndoelen. In hoofdstuk 2 wordt de lespraktijk beschreven. Wanneer starten scholen met Engels, hoeveel tijd wordt er wekelijks aan besteed, hoe wordt Engels gegeven, met welk materiaal en welke toetsen? Hoofdstuk 3 gaat in op de opleiding en toerusting van leerkrachten, zowel wat de didactische als de linguïstische vaardigheden betreft waarover huidige en toekomstige leerkrachten bij voorkeur zouden moeten beschikken.Hoofdstuk 4 belicht de tendens om eerder dan in groep 7 met Engels te starten en wat dit betekent, onder andere met het oog op doorstroming naar het voortgezet onderwijs.Hoofdstuk 5, ten slotte, plaatst de stand van zaken wat betreft Eibo in internationaal perspectief en doet enkele aanbevelingen om de kwaliteit van de praktijk van Eibo te verbeteren. Pdf-bestand
Handreiking schoolexamen moderne vreemde talen elementair havo/vwo : Arabisch, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks1115419-10-2015 15:34:401546http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2007Meijer, D.;Daniela Fasoglio;Bas TrimbosDeze handreiking voor het schoolexamen hoort bij de vernieuwingen die in 2007 ingaan in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Basis voor deze vernieuwingen is de ministeriële nota Ruimte laten en keuzes bieden in de tweede fase havo en vwo (2003), waarvan de leidende gedachte is dat scholen meer vrijheid en keuzemogelijkheden moeten krijgen voor de invulling van hun onderwijs in de tweede fase. Daartoe zijn de examenprogramma’s voor alle vakken geglobaliseerd, wat wil zeggen dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen bevatten dan voorheen het geval was. Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen geschrapt. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten. SLO ondersteunt hierbij door handreikingen per vak aan te bieden. Iedere handreiking opent met een beschrijving van de positie van het vak in de vernieuwde tweede fase, en een weergave van de veranderingen ten opzichte van het nu nog vigerende examenprogramma. Daarna wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen het havo- en het vwo-programma, en op de verdeling van de leerstof over het centraal examen en het schoolexamen. Vervolgens worden de eindtermen voor het schoolexamen uitgelegd en toegelicht. De mogelijkheden voor toetsing van de eindtermen in het schoolexamen worden geschetst, en suggesties worden gedaan voor weging van de verschillende toetsen. Tenslotte wordt ingegaan op afstemmingsmogelijkheden met andere vakken in de tweede fase, en wordt besproken welke mogelijkheden scholen vanaf 2007 hebben om eigen onderdelen toe te voegen aan de onderdelen die in het schoolexamen wettelijk voorgeschreven zijn.Pdf-bestand
Moderne vreemde talen: vakspecifieke trendanalyse 20151129826-5-2015 15:03:3113853http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Daniela Fasoglio;Kim de Jong;Liesbeth Pennewaard;Bas Trimbos;Dirk TuinIn dit document presenteert het MVT-team van SLO het vreemdetalencurriculum in Nederland zoals beschreven in officiële documenten en materialen. Het gaat in op de positie van de talen in de curricula en op de landelijk vastgestelde kaders. Daarbij ligt de focus op het primair en algemeen voortgezet onderwijs. Verder besteedt het rapport aandacht aan nationale en internationale ontwikkelingen rondom het MVT-onderwijs. Het rapport besluit met een aantal aanbevelingen.Pdf-bestand