​​​
Sector
  • Vo
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen

Drs. D. (Dirk) Tuin

Telefoon: (053) 4840 293
E-mail: d.tuin@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert moderne vreemde talen

Dirk Tuin is leerplanontwikkelaar moderne vreemde talen (MVT). Hij houdt zich onder andere bezig met het ERK en de toepassing ervan voor specifieke doelgroepen. Hij was onder meer hoofd uitvoerend bureau Nationaal Actieprogramma MVT (NAP-MVT) en beleidsadviseur bij het Nationaal Bureau MVT (NaB-MVT). Hij is tevens betrokken geweest bij de herziening van de publicatie Taalprofielen.

 Publicaties

 

 

Speaking skill levels of English attained in Dutch secondary education92638-2-2018 09:33:0923http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2018Daniela Fasoglio;Dirk TuinThis report shows the results of a study into the CEFR performance level for speaking skills achieved by students in the final year of vmbo, havo and vwo. The study was performed by SLO, in cooperation with Cambridge Assessment English, in the period from November, 2016 to March, 2017.Pdf-bestand
Engels in het basisonderwijs : verkenning van de stand van zaken1111722-1-2015 11:13:133706http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Annette Thijs;Dirk Tuin;Bas TrimbosHet ministerie van OCW heeft SLO opdracht gegeven tot een brede verkenning van de stand van zaken van Engels in het basisonderwijs. Het betreft een vervolgonderzoek op het vakdossier Engels (SLO, 2003). Het doel van het onderzoek is om zicht te krijgen op de intensiteit en kwaliteit van Engels in het basisonderwijs. Onderzocht is hoeveel tijd aan Engels wordt besteed, hoe de lespraktijk wordt ingevuld, en in welke mate leerkrachten zijn toegerust voor het geven van Engels. Pdf-bestand
Engels in het basisonderwijs : vakdossier1111817-10-2011 11:11:332402http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Bodde, M.;Graaff, R. de;Annette Thijs;Bas Trimbos;Dirk TuinDit vakdossier bevat een beschrijving van de stand van zaken van Engels in het basisonderwijs (Eibo).Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de beleidsontwikkelingen en gaat in op de verschillende generaties kerndoelen. In hoofdstuk 2 wordt de lespraktijk beschreven. Wanneer starten scholen met Engels, hoeveel tijd wordt er wekelijks aan besteed, hoe wordt Engels gegeven, met welk materiaal en welke toetsen? Hoofdstuk 3 gaat in op de opleiding en toerusting van leerkrachten, zowel wat de didactische als de linguïstische vaardigheden betreft waarover huidige en toekomstige leerkrachten bij voorkeur zouden moeten beschikken.Hoofdstuk 4 belicht de tendens om eerder dan in groep 7 met Engels te starten en wat dit betekent, onder andere met het oog op doorstroming naar het voortgezet onderwijs.Hoofdstuk 5, ten slotte, plaatst de stand van zaken wat betreft Eibo in internationaal perspectief en doet enkele aanbevelingen om de kwaliteit van de praktijk van Eibo te verbeteren. Pdf-bestand
Mondelinge taalvaardigheid MVT en leerlingen met een auditieve beperking: aanvulling op de handreikingen schoolexamens vo112221-7-2015 11:38:381754http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Dirk Tuin;Theun MeestringaSLO ontwikkelt voor de schoolexamens voor alle vakken in het voortgezet onderwijs handreikingen voor de inrichting van het schoolexamen. Deze handreikingen gaan niet in op de vraag hoe het afnemen van toetsen en examens aangepast kan worden voor auditief beperkte leerlingen. De onlangs aangescherpte exameneisen kunnen voor dove en slechthorende leerligen nadelig werken, omdat zij extra belemmeringen moeten overwinnen bij taalleren. Met name bij de schoolexamens mondelinge taalvaardigheid zou dit tot onoverkomelijk lage cijfers kunnen leiden. Het is de taak van de school belemmeringen weg te nemen die een leerling wegens een beperking ondervindt in onderwijs, toetsing en examinering. Suggesties en adviezen hiervoor zijn te vinden in deze handreiking voor de moderne vreemde talen. Pdf-bestand
Mondelinge taalvaardigheid Nederlands en leerlingen met een auditieve beperking: aanvulling op de handreiking schoolexamens vo1122316-7-2015 13:54:14749http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Theun Meestringa;Dirk TuinSLO ontwikkelt voor de schoolexamens voor alle vakken in het voortgezet onderwijs handreikingen voor de inrichting van het schoolexamen. Deze handreikingen gaan niet in op de vraag hoe het afnemen van toetsen en examens aangepast kan worden voor auditief beperkte leerlingen. De onlangs aangescherpte exameneisen kunnen voor dove en slechthorende leerligen nadelig werken, omdat zij extra belemmeringen moeten overwinnen bij taalleren. Met name bij de schoolexamens mondelinge taalvaardigheid zou dit tot onoverkomelijk lage cijfers kunnen leiden. Het is de taak van de school belemmeringen weg te nemen die een leerling wegens een beperking ondervindt in onderwijs, toetsing en examinering. Suggesties en adviezen hiervoor zijn te vinden in deze handreiking voor Nederlands.