​​​

L.M. (Liesbeth) Pennewaard MEd.

Telefoon: (053) 4840 632
E-mail: l.pennewaard@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar vmbo / vakexpert moderne vreemde talen

Liesbeth Pennewaard is leerplanontwikkelaar voor het vmbo. Inhoudelijk staan de leerplandialoog, de moderne vreemde talen en ICT regelmatig op haar agenda.

Zo is zij als onderwijskundige betrokken bij aansluitingsprojecten tussen vmbo en mbo, waaronder de vakmanschaps- en technologieroute en verkorte vmbo-mbo-hbo routes, talentontwikkeling en houdt zij zich bezig met professionaliseringtrajecten van opleidingsteams rond leerplanontwikkeling.

Met betrekking tot de moderne vreemde talen werkt ze mee aan de invoering van DTT (Diagnostische Tussentijdse Toets), het kernprogramma Engels en ondersteunt ze scholen bij maatwerkroutes zoals Engels afsluiten op een hoger niveau.

 Publicaties

 

 

Aansluiting Engels tussen vmbo-tl en mbo : ervaringen vanuit de onderwijspraktijk 1088816-4-2014 13:09:541276http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Nynke Jansma;Liesbeth Pennewaard Deze publicatie doet verslag van een onderzoek dat in 2013 is uitgevoerd onder studenten en docenten van een viertal mbo-opleidingen. Doel was een nadere verkenning van de aansluiting tussen vmbo-tl en mbo voor Engels. Er is met name gevraagd naar de ervaringen en waarnemingen van de betrokkenen: wat verwachten eerstejaarsstudenten van de aansluiting, hoe hebben tweedejaarsstudenten de aansluiting ervaren en wat zijn de waarnemingen en ervaringen van docenten? Pdf-bestand
Moderne vreemde talen: vakspecifieke trendanalyse 20151129826-5-2015 15:03:3112261http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Daniela Fasoglio;Kim de Jong;Liesbeth Pennewaard;Bas Trimbos;Dirk TuinIn dit document presenteert het MVT-team van SLO het vreemdetalencurriculum in Nederland zoals beschreven in officiële documenten en materialen. Het gaat in op de positie van de talen in de curricula en op de landelijk vastgestelde kaders. Daarbij ligt de focus op het primair en algemeen voortgezet onderwijs. Verder besteedt het rapport aandacht aan nationale en internationale ontwikkelingen rondom het MVT-onderwijs. Het rapport besluit met een aantal aanbevelingen.Pdf-bestand
Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo: een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk1140020-5-2015 11:51:19938http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Kwik, I.;Liesbeth PennewaardDe theoretisch leerweg (tl) van het vmbo heeft een bijzondere positie in het Nederlandse onderwijsbestel. Vmbo-tl maakt deel uit van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, maar kent alleen theoretische vakken. Het Kennemer College, de school die in deze publicatie centraal staat, biedt leerlingen in de bovenbouw van de theoretische leerweg verschillende leerroutes aan, waaronder de leerroute thbo. Deze route is bedoeld voor leerlingen die de capaciteiten hebben om via een maatwerktraject versneld door te stromen naar mbo en vervolgens hbo. Het traject is continu in ontwikkeling en de beschreven keuzes zijn gemaakt in een specifieke context. Toch kan dit concept –geheel of gedeeltelijk- schoolleiders, teamleiders en docenten in vmbo en mbo inspireren om ontwikkelingen in de eigen school gestalte te geven.Pdf-bestand
Schoolexamens vmbo: over de borging van de kwaliteit van het schoolexamen in het vmbo114301-3-2016 14:58:39746http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Hendriks, J.;Rooijen, J. van;Liesbeth PennewaardIn het vmbo werken de scholen vanaf 2007 met de herziene examenprogramma’s. Vergeleken met de examenprogramma's uit de jaren negentig zijn in de herziene examenprogramma's de inhouden in algemenere bewoordingen beschreven. Anders gezegd: de inhouden zijn niet meer gedetailleerd voorgeschreven en de school heeft zo meer ruimte gekregen voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes. De school kan eigen invullingen geven aan de eindtermen, kan eigen onderwerpen toevoegen aan het programma en kan de eigen inhouden en onderwerpen toetsen in het schoolexamen. Deze notitie biedt de vmbo-school een handreiking voor de borging van de kwaliteit van hetschoolexamen in de vorm van een checklist. Deze checklist heeft betrekking op alle elementen van het schoolexamen die in het programma van toetsing en afsluiting verantwoord moeten worden.Pdf-bestand
Schoolexamens vmbo : grip krijgen op kwaliteit114312-5-2011 09:51:33356http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Hendriks, J.;Rooijen, J. van;Liesbeth PennewaardVoor vmbo-scholen is het belangrijk dat de kwaliteit van hun schoolexamens betrouwbaar en hoogstaand is. Het op peil houden van de schoolexamens en de toetsing is een activiteit die vraag om constante aandacht en een systematische aanpak. Het terugkerende karakter en de planmatige aanpak van kwaliteitsverbetering komen tot uitdrukking in de toetscyclus. Gebaseerd op deze cyclus is een is checklist met bijbehorende werkwijzers ontwikkeld. Met behulp van deze checklist is het mogelijk de kwaliteit van de huidige schoolexamens te analyseren en kunnen eventuele verbeterpunten geconstateerd worden. Pdf-bestand