Competenties leerkrachten Engels in het po4939119-10-2017 11:55:38Verkenning van competenties voor leerkrachten Engels in het basisonderwijs Het doel van en expertbevraging is een eerste lijst van competenties voor leerkrachten Engels opgesteld 68htmlFalseaspxWeet u als leerkracht over welke competenties u moet beschikken als u Engelse lessen verzorgt in het primair onderwijs? Heeft u als schoolleider een beeld van de eisen die het verzorgen van eibo-, vvto- of tpo-Engels aan uw leerkracht stelt? Website themapagina
Competenties leerkrachten Engels po in beeld brengen met de QuickScan!3076119-10-2017 11:55:38welke competenties aan de orde zijn als u in het basisonderwijs Engelse lessen verzorgt Voor meer informatie zie: Competenties leerkrachten Engels in het po 28htmlFalseaspxSLO heeft voor Eibo, vvto en tpo QuickScans ontwikkeld. De competenties zijn in samenwerking met Nuffic, leerkrachten uit de praktijk en experts uit het onderwijsveld tot stand gekomen. Hiermee ...Nieuwspagina
Doelstellingen en toetsing gespreksvaardigheid Engels, Duits en Frans1329919-10-2017 11:55:38Havo bovenbouw Vwo bovenbouw Gymnasium bovenbouw Dit resulteert in een grote variatie in de zomer van 2013 in het havo en vwo bij Engels, Duits en Frans onderzoek gedaan naar 149htmlFalseaspxHet toetsen van gespreksvaardigheid in het schoolexamen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de vaksectie. Dit resulteert in een grote variatie aan keuzes wat betreft toetsvorm, toetsinhoud en weging. Mede daardoor zijn er over dit examenonderdeel geen SLO Duiding2015Daniela Fasoglio<p style="text-align&#58;justify;">Het toetsen van gespreksvaardigheid in het schoolexamen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de vaksectie. Dit resulteert in een grote variatie aan keuzes wat betreft toetsvorm, toetsinhoud en weging. Mede daardoor zijn er over dit examenonderdeel geen of nauwelijks landelijke gegevens bekend. Om in deze leemte te voorzien heeft SLO in de zomer van 2013 in het havo en vwo bij Engels, Duits en Frans onderzoek gedaan naar&#58; </p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>het belang dat docenten hechten aan mondelinge taalvaardigheid in het MVT-curriculum;</li><li>de onderwijsdoelen die docenten voor mondelinge taalvaardigheid haalbaar achten;</li><li>de toetsvormen die docenten&#58;</li><ul style="list-style-type&#58;circle;"><li>geschikt vinden voor het summatief toetsen van deze onderwijsdoelen;</li><li>uitvoerbaar achten in de context van het Nederlandse voortgezet onderwijs;</li></ul><li>de voorwaarden die docenten van belang vinden bij het toetsen van gespreksvaardigheid.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Voor het onderzoek is de docenten een digitale vragenlijst voorgelegd. De uitkomsten worden in dit rapport gepresenteerd en toegelicht en voorzien van enige conclusies.</p>Pdf-bestand
Verkenning van competenties voor leerkrachten Engels in het basisonderwijs1329619-10-2017 11:55:38 doel van deze verkenning is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van herkenbare en expertbevraging is een eerste lijst van competenties voor leerkrachten Engels opgesteld 162htmlFalseaspxHet doel van deze verkenning is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van herkenbare en bruikbare competenties voor leerkrachten die op de basisschool Eibo, vvto of tpo verzorgen... SLO Duiding2015Annette Thijs;Dirk Tuin<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"></font>Het doel van deze verkenning is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van herkenbare en bruikbare competenties voor leerkrachten die op de basisschool Eibo, vvto of tpo verzorgen. Op basis van literatuurstudie en expertbevraging is een eerste lijst van competenties voor leerkrachten Engels opgesteld. De relevantie en wenselijkheid van de opgestelde lijst is onderzocht door middel van een digitale bevraging van de doelgroep. Op basis van de uitkomsten van de digitale bevraging zijn de competenties per variant verder aangescherpt en zijn mogelijkheden verkend om de profielen die op deze wijze zijn ontstaan, uit te werken tot een handzaam instrument voor scholen.Pdf-bestand
Engels in het basisonderwijs: domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek2967419-10-2017 11:55:38Om te weten wat kinderen in Nederland op school leren worden sinds 1987 periodieke peilingsonderzoeken gehouden in Deze publicatie betreft het domein Engels in het basisonderwijs 16htmlFalseaspxOm te weten wat kinderen in Nederland op school leren worden sinds 1987 periodieke peilingsonderzoeken gehouden in het primair onderwijs. De onderzoeken worden gedaan op basis van een zogenaamde domeinbeschrijving. In een domeinbeschrijving wordt ....SLO Duiding2016Patricia Rose<p>Om te weten wat kinderen in Nederland op school leren worden sinds 1987 periodieke peilingsonderzoeken gehouden in het primair onderwijs. De onderzoeken worden gedaan op basis van een zogenaamde domeinbeschrijving. In een domeinbeschrijving wordt beschreven wat de wettelijke eisen zijn voor de inhoud van het specifieke domein en hoe deze inhoudelijke eisen kunnen worden vertaald naar de praktijk van het onderwijs. Deze publicatie betreft het domein Engels in het basisonderwijs. ​</p>Pdf-bestand
Vroeg of laat Engels in het basisonderwijs. Wat levert het op?5127019-10-2017 11:55:38Rick de Graaff onderzocht de taalvaardigheid Engels in groep 8 van basisscholen met vroeg hebben voor de resultaten op de Engelse taalvaardigheidstoetsen bij zowel de vroege als de 11htmlFalseaspxRick de Graaff onderzocht de taalvaardigheid Engels in groep 8 van basisscholen met vroeg vreemdetalenonderwijs vanaf groep 1, in vergelijking met scholen met een regulier programma Engels in het Basisonderwijs vanaf groep 7. Getoetst is of vroege starterSLO Duiding2015Graaff, R. de<p>​Rick de Graaff onderzocht de taalvaardigheid Engels in groep 8 van basisscholen met vroeg vreemdetalenonderwijs vanaf groep 1, in vergelijking met scholen met een regulier programma Engels in het Basisonderwijs vanaf groep 7. Getoetst is of vroege starters beter luisteren, lezen, schrijven, spellen en spreken dan late starters. Het onderzoek laat zien dat vroege starters gemiddeld beter presteren dan late starters, maar ook dat de verschillen klein zijn, en de overlap tussen beide groepen groot. Cito-scores, taalattitude en buitenschools taalcontact blijken een sterke voorspellende waarde te hebben voor de resultaten op de Engelse taalvaardigheidstoetsen bij zowel de vroege als de late starters.</p>
ERK-niveau schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans; Onderzoek naar het bereikte niveau aan het eind van havo en vwo. 1330019-10-2017 11:55:38door leerlingen aan het eind van havo en vwo voor Engels, Duits en Frans wordt behaald Voor Engels havo wordt het ERK-streefniveau door een grote meerderheid behaald 135htmlFalseaspxDe auteurs – medewerkers van SLO en Cito - onderzochten welk ERK-schrijfvaardigheidsniveau door leerlingen aan het eind van havo en vwo voor Engels, Duits en Frans wordt behaald. Per taal zijn van enkele honderden examenkandidaten schrijfproducten gescoorSLO Duiding2015Beeker, A.;Til, A. van.;Keuning, J.;Daniela Fasoglio;Kim de Jong<p>​De auteurs – medewerkers van SLO en Cito - onderzochten welk ERK-schrijfvaardigheidsniveau door leerlingen aan het eind van havo en vwo voor Engels, Duits en Frans wordt behaald. Per taal zijn van enkele honderden examenkandidaten schrijfproducten gescoord met behulp van een beoordelingsschaal. Om uitspraken te kunnen doen over het niveau van de schrijfproducten zijn deze vervolgens door een groep internationale taalexperts gerelateerd aan het Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen. Uit het onderzoek blijkt dat bij drie van de zes onderzochte populaties hooguit de helft van de leerlingen het ERK-streefniveau voor schrijfvaardigheid haalt. Voor Engels havo wordt het ERK-streefniveau door een grote meerderheid behaald.</p><p>&#160;</p>Pdf-bestand
Moderne vreemde talen: vakspecifieke trendanalyse 20151129826-5-2015 15:03:31Mits de bron wordt vermeld, is het 3.1 Toenemende aandacht voor Engels en het belang van meertaligheid De laatste tijd krijgt Engels steeds meer aandacht in het hele onderwijsveld 7935http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Daniela Fasoglio;Kim de Jong;Liesbeth Pennewaard;Bas Trimbos;Dirk TuinIn dit document presenteert het MVT-team van SLO het vreemdetalencurriculum in Nederland zoals beschreven in officiële documenten en materialen. Het gaat in op de positie van de talen in de curricula en op de landelijk vastgestelde kaders. Daarbij ligt de focus op het primair en algemeen voortgezet onderwijs. Verder besteedt het rapport aandacht aan nationale en internationale ontwikkelingen rondom het MVT-onderwijs. Het rapport besluit met een aantal aanbevelingen.Pdf-bestand
P.A. (Patricia) Rose4599217-10-2016 11:06:24Patricia Rose is leerplanontwikkelaar Engels, zij is werkzaam in de afdeling PO/SO, maar bij alle ontwikkelingen rondom het vak Engels in alle verschijningsvormen in het PO. Zij 197http://mvt.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Profielpagina
Vakdossier Frans / Duits1146326-10-2015 15:35:12nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Vakdossier Frans/Duits Vakdossier Frans/Duits Vakdossier Frans/Duits Jos Canton Dirk Klein april 2009 Verantwoording 1729http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2009Canton, J.;Klein, D.De aanleiding voor dit vakdossier is het vermoeden van een achteruitgang van niveau bij eindexamenkandidaten havo/vwo voor de vakken Frans en Duits. In het vakdossier zijn de oorzaken van deze tendens naar steeds lagere beheersingsniveaus bij Frans en Duits verzameld en van commentaar en aanbevelingen voorzienPdf-bestand