Doelstellingen en toetsing gespreksvaardigheid Engels, Duits en Frans1329922-3-2017 11:26:03Havo bovenbouw Vwo bovenbouw Gymnasium bovenbouw Dit resulteert in een grote variatie in de zomer van 2013 in het havo en vwo bij Engels, Duits en Frans onderzoek gedaan naar 111htmlFalseaspxHet toetsen van gespreksvaardigheid in het schoolexamen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de vaksectie. Dit resulteert in een grote variatie aan keuzes wat betreft toetsvorm, toetsinhoud en weging. Mede daardoor zijn er over dit examenonderdeel geen SLO Duiding2015Daniela Fasoglio<p style="text-align&#58;justify;">Het toetsen van gespreksvaardigheid in het schoolexamen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de vaksectie. Dit resulteert in een grote variatie aan keuzes wat betreft toetsvorm, toetsinhoud en weging. Mede daardoor zijn er over dit examenonderdeel geen of nauwelijks landelijke gegevens bekend. Om in deze leemte te voorzien heeft SLO in de zomer van 2013 in het havo en vwo bij Engels, Duits en Frans onderzoek gedaan naar&#58; </p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>het belang dat docenten hechten aan mondelinge taalvaardigheid in het MVT-curriculum;</li><li>de onderwijsdoelen die docenten voor mondelinge taalvaardigheid haalbaar achten;</li><li>de toetsvormen die docenten&#58;</li><ul style="list-style-type&#58;circle;"><li>geschikt vinden voor het summatief toetsen van deze onderwijsdoelen;</li><li>uitvoerbaar achten in de context van het Nederlandse voortgezet onderwijs;</li></ul><li>de voorwaarden die docenten van belang vinden bij het toetsen van gespreksvaardigheid.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Voor het onderzoek is de docenten een digitale vragenlijst voorgelegd. De uitkomsten worden in dit rapport gepresenteerd en toegelicht en voorzien van enige conclusies.</p>Pdf-bestand
Verkenning van competenties voor leerkrachten Engels in het basisonderwijs1329622-3-2017 11:26:03 doel van deze verkenning is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van herkenbare en expertbevraging is een eerste lijst van competenties voor leerkrachten Engels opgesteld 144htmlFalseaspxHet doel van deze verkenning is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van herkenbare en bruikbare competenties voor leerkrachten die op de basisschool Eibo, vvto of tpo verzorgen... SLO Duiding2015Annette Thijs;Dirk Tuin<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"></font>Het doel van deze verkenning is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van herkenbare en bruikbare competenties voor leerkrachten die op de basisschool Eibo, vvto of tpo verzorgen. Op basis van literatuurstudie en expertbevraging is een eerste lijst van competenties voor leerkrachten Engels opgesteld. De relevantie en wenselijkheid van de opgestelde lijst is onderzocht door middel van een digitale bevraging van de doelgroep. Op basis van de uitkomsten van de digitale bevraging zijn de competenties per variant verder aangescherpt en zijn mogelijkheden verkend om de profielen die op deze wijze zijn ontstaan, uit te werken tot een handzaam instrument voor scholen.Pdf-bestand
ERK-niveau schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans; Onderzoek naar het bereikte niveau aan het eind van havo en vwo. 1330022-3-2017 11:26:03door leerlingen aan het eind van havo en vwo voor Engels, Duits en Frans wordt behaald Voor Engels havo wordt het ERK-streefniveau door een grote meerderheid behaald 101htmlFalseaspxDe auteurs – medewerkers van SLO en Cito - onderzochten welk ERK-schrijfvaardigheidsniveau door leerlingen aan het eind van havo en vwo voor Engels, Duits en Frans wordt behaald. Per taal zijn van enkele honderden examenkandidaten schrijfproducten gescoorSLO Duiding2015Beeker, A.;Til, A. van.;Keuning, J.;Daniela Fasoglio;Kim de Jong<p>​De auteurs – medewerkers van SLO en Cito - onderzochten welk ERK-schrijfvaardigheidsniveau door leerlingen aan het eind van havo en vwo voor Engels, Duits en Frans wordt behaald. Per taal zijn van enkele honderden examenkandidaten schrijfproducten gescoord met behulp van een beoordelingsschaal. Om uitspraken te kunnen doen over het niveau van de schrijfproducten zijn deze vervolgens door een groep internationale taalexperts gerelateerd aan het Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen. Uit het onderzoek blijkt dat bij drie van de zes onderzochte populaties hooguit de helft van de leerlingen het ERK-streefniveau voor schrijfvaardigheid haalt. Voor Engels havo wordt het ERK-streefniveau door een grote meerderheid behaald.</p><p>&#160;</p>Pdf-bestand
Moderne vreemde talen: vakspecifieke trendanalyse 20151129826-5-2015 15:03:31Mits de bron wordt vermeld, is het 3.1 Toenemende aandacht voor Engels en het belang van meertaligheid De laatste tijd krijgt Engels steeds meer aandacht in het hele onderwijsveld 5225http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Daniela Fasoglio;Kim de Jong;Liesbeth Pennewaard;Bas Trimbos;Dirk TuinIn dit document presenteert het MVT-team van SLO het vreemdetalencurriculum in Nederland zoals beschreven in officiële documenten en materialen. Het gaat in op de positie van de talen in de curricula en op de landelijk vastgestelde kaders. Daarbij ligt de focus op het primair en algemeen voortgezet onderwijs. Verder besteedt het rapport aandacht aan nationale en internationale ontwikkelingen rondom het MVT-onderwijs. Het rapport besluit met een aantal aanbevelingen.Pdf-bestand
P.A. (Patricia) Rose4599217-10-2016 11:06:24Patricia Rose is leerplanontwikkelaar Engels, zij is werkzaam in de afdeling PO/SO, maar bij alle ontwikkelingen rondom het vak Engels in alle verschijningsvormen in het PO. Zij 152http://mvt.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Profielpagina
Quickscan competenties leerkracht basisonderwijs Engels1330622-3-2017 11:26:03van de eisen die het verzorgen van eibo-, vvto- of tpo-Engels aan uw leerkracht stelt u wat betreft didactiek, eigen taalvaardigheid Engels of cultuur misschien nog wat zou 534htmlFalseaspxHeeft u als schoolleider al een beeld van de eisen die het verzorgen van eibo-, vvto- of tpo-Engels aan uw leerkracht stelt? Of weet u als leerkracht welke competenties wat dit betreft van u worden verwacht?Website artikelpagina
Vakdossier Frans / Duits1146326-10-2015 15:35:12nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Vakdossier Frans/Duits Vakdossier Frans/Duits Vakdossier Frans/Duits Jos Canton Dirk Klein april 2009 Verantwoording 1088http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2009Canton, J.;Klein, D.De aanleiding voor dit vakdossier is het vermoeden van een achteruitgang van niveau bij eindexamenkandidaten havo/vwo voor de vakken Frans en Duits. In het vakdossier zijn de oorzaken van deze tendens naar steeds lagere beheersingsniveaus bij Frans en Duits verzameld en van commentaar en aanbevelingen voorzienPdf-bestand
L.M. (Liesbeth) Pennewaard MEd.1331822-3-2017 11:26:03Diagnostische Tussentijdse Toets), het kernprogramma Engels en ondersteunt ze scholen bij maatwerkroutes zoals Engels afsluiten op een hoger niveau 372htmlFalseaspxProfielpagina
L.M. (Liesbeth) Pennewaard MEd.573027-11-2016 15:01:12Diagnostische Tussentijdse Toets), het kernprogramma Engels en ondersteunt ze scholen bij maatwerkroutes zoals Engels afsluiten op een hoger niveau 97http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Profielpagina
Is havo Engels goed genoeg voor het hbo? : een verkennend onderzoek naar mogelijke aansluitproblemen 1110414-2-2013 11:46:541 De doorwerking van de maatschappelijke waardering van het Engels 1.2 in het onderwijs 8 Het gebruik van Engels in het hbo 9 1.3 2. De aansluiting Engels vanuit 597http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Beeker, A.Het onderwerp van deze publicatie is het vak Engels als schakel in de aansluitingsketen havo - hbo. Aan de hand van deskresearch, interviews met docenten en enquêtes onder leerlingen, in zowel hbo-instellingen als op toeleverende havo-scholen, is nagegaan of er sprake is van aaansluitingsproblematiek, en zo ja welke. Geconcludeerd wordt dat wat bij het vak Engels een goede aansluiting het meest in de weg staat, niet zozeer de taalbeheersing van de leerling is, maar het ontbreken van afstemming tussen de accenten die het voortgezet- en het vervolgonderwijs leggen in die taalbeheersing, èn de toenemende discrepantie in taaldidactiek. Pdf-bestand