Aansluiting Engels op vervolgonderwijs1313115-8-2017 11:10:32de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit Welke specifieke problemen worden ervaren met Engels en door welke leerlingen als zij 250htmlFalseaspxHet voortgezet onderwijs heeft de wettelijke taak om leerlingen voor te bereiden op het aansluitende beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs (WVO artikel 10, lid 2b). Dat maakt afstemming met het vervolgonderwijs noodzakelijk. Het is een...Website themapagina
Doelstellingen en toetsing gespreksvaardigheid Engels, Duits en Frans1329915-8-2017 11:10:32Havo bovenbouw Vwo bovenbouw Gymnasium bovenbouw Dit resulteert in een grote variatie in de zomer van 2013 in het havo en vwo bij Engels, Duits en Frans onderzoek gedaan naar 127htmlFalseaspxHet toetsen van gespreksvaardigheid in het schoolexamen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de vaksectie. Dit resulteert in een grote variatie aan keuzes wat betreft toetsvorm, toetsinhoud en weging. Mede daardoor zijn er over dit examenonderdeel geen SLO Duiding2015Daniela Fasoglio<p style="text-align&#58;justify;">Het toetsen van gespreksvaardigheid in het schoolexamen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de vaksectie. Dit resulteert in een grote variatie aan keuzes wat betreft toetsvorm, toetsinhoud en weging. Mede daardoor zijn er over dit examenonderdeel geen of nauwelijks landelijke gegevens bekend. Om in deze leemte te voorzien heeft SLO in de zomer van 2013 in het havo en vwo bij Engels, Duits en Frans onderzoek gedaan naar&#58; </p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>het belang dat docenten hechten aan mondelinge taalvaardigheid in het MVT-curriculum;</li><li>de onderwijsdoelen die docenten voor mondelinge taalvaardigheid haalbaar achten;</li><li>de toetsvormen die docenten&#58;</li><ul style="list-style-type&#58;circle;"><li>geschikt vinden voor het summatief toetsen van deze onderwijsdoelen;</li><li>uitvoerbaar achten in de context van het Nederlandse voortgezet onderwijs;</li></ul><li>de voorwaarden die docenten van belang vinden bij het toetsen van gespreksvaardigheid.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Voor het onderzoek is de docenten een digitale vragenlijst voorgelegd. De uitkomsten worden in dit rapport gepresenteerd en toegelicht en voorzien van enige conclusies.</p>Pdf-bestand
Verkenning van competenties voor leerkrachten Engels in het basisonderwijs1329615-8-2017 11:10:32 doel van deze verkenning is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van herkenbare en expertbevraging is een eerste lijst van competenties voor leerkrachten Engels opgesteld 156htmlFalseaspxHet doel van deze verkenning is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van herkenbare en bruikbare competenties voor leerkrachten die op de basisschool Eibo, vvto of tpo verzorgen... SLO Duiding2015Annette Thijs;Dirk Tuin<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"></font>Het doel van deze verkenning is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van herkenbare en bruikbare competenties voor leerkrachten die op de basisschool Eibo, vvto of tpo verzorgen. Op basis van literatuurstudie en expertbevraging is een eerste lijst van competenties voor leerkrachten Engels opgesteld. De relevantie en wenselijkheid van de opgestelde lijst is onderzocht door middel van een digitale bevraging van de doelgroep. Op basis van de uitkomsten van de digitale bevraging zijn de competenties per variant verder aangescherpt en zijn mogelijkheden verkend om de profielen die op deze wijze zijn ontstaan, uit te werken tot een handzaam instrument voor scholen.Pdf-bestand
ERK-niveau schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans; Onderzoek naar het bereikte niveau aan het eind van havo en vwo. 1330015-8-2017 11:10:32door leerlingen aan het eind van havo en vwo voor Engels, Duits en Frans wordt behaald Voor Engels havo wordt het ERK-streefniveau door een grote meerderheid behaald 122htmlFalseaspxDe auteurs – medewerkers van SLO en Cito - onderzochten welk ERK-schrijfvaardigheidsniveau door leerlingen aan het eind van havo en vwo voor Engels, Duits en Frans wordt behaald. Per taal zijn van enkele honderden examenkandidaten schrijfproducten gescoorSLO Duiding2015Beeker, A.;Til, A. van.;Keuning, J.;Daniela Fasoglio;Kim de Jong<p>​De auteurs – medewerkers van SLO en Cito - onderzochten welk ERK-schrijfvaardigheidsniveau door leerlingen aan het eind van havo en vwo voor Engels, Duits en Frans wordt behaald. Per taal zijn van enkele honderden examenkandidaten schrijfproducten gescoord met behulp van een beoordelingsschaal. Om uitspraken te kunnen doen over het niveau van de schrijfproducten zijn deze vervolgens door een groep internationale taalexperts gerelateerd aan het Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen. Uit het onderzoek blijkt dat bij drie van de zes onderzochte populaties hooguit de helft van de leerlingen het ERK-streefniveau voor schrijfvaardigheid haalt. Voor Engels havo wordt het ERK-streefniveau door een grote meerderheid behaald.</p><p>&#160;</p>Pdf-bestand
Moderne vreemde talen: vakspecifieke trendanalyse 20151129826-5-2015 15:03:31Mits de bron wordt vermeld, is het 3.1 Toenemende aandacht voor Engels en het belang van meertaligheid De laatste tijd krijgt Engels steeds meer aandacht in het hele onderwijsveld 7067http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Daniela Fasoglio;Kim de Jong;Liesbeth Pennewaard;Bas Trimbos;Dirk TuinIn dit document presenteert het MVT-team van SLO het vreemdetalencurriculum in Nederland zoals beschreven in officiële documenten en materialen. Het gaat in op de positie van de talen in de curricula en op de landelijk vastgestelde kaders. Daarbij ligt de focus op het primair en algemeen voortgezet onderwijs. Verder besteedt het rapport aandacht aan nationale en internationale ontwikkelingen rondom het MVT-onderwijs. Het rapport besluit met een aantal aanbevelingen.Pdf-bestand
Quickscan competenties leerkracht basisonderwijs Engels1330615-8-2017 11:10:32van de eisen die het verzorgen van eibo-, vvto- of tpo-Engels aan uw leerkracht stelt u wat betreft didactiek, eigen taalvaardigheid Engels of cultuur misschien nog wat zou 612htmlFalseaspxHeeft u als schoolleider al een beeld van de eisen die het verzorgen van eibo-, vvto- of tpo-Engels aan uw leerkracht stelt? Of weet u als leerkracht welke competenties wat dit betreft van u worden verwacht?Website artikelpagina
P.A. (Patricia) Rose4599217-10-2016 11:06:24Patricia Rose is leerplanontwikkelaar Engels, zij is werkzaam in de afdeling PO/SO, maar bij alle ontwikkelingen rondom het vak Engels in alle verschijningsvormen in het PO. Zij 177http://mvt.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Profielpagina
Vakdossier Frans / Duits1146326-10-2015 15:35:12nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Vakdossier Frans/Duits Vakdossier Frans/Duits Vakdossier Frans/Duits Jos Canton Dirk Klein april 2009 Verantwoording 1541http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2009Canton, J.;Klein, D.De aanleiding voor dit vakdossier is het vermoeden van een achteruitgang van niveau bij eindexamenkandidaten havo/vwo voor de vakken Frans en Duits. In het vakdossier zijn de oorzaken van deze tendens naar steeds lagere beheersingsniveaus bij Frans en Duits verzameld en van commentaar en aanbevelingen voorzienPdf-bestand
L.M. (Liesbeth) Pennewaard MEd.1331815-8-2017 11:10:32Diagnostische Tussentijdse Toets), het kernprogramma Engels en ondersteunt ze scholen bij maatwerkroutes zoals Engels afsluiten op een hoger niveau 414htmlFalseaspxProfielpagina
L.M. (Liesbeth) Pennewaard MEd.573027-11-2016 15:01:12Diagnostische Tussentijdse Toets), het kernprogramma Engels en ondersteunt ze scholen bij maatwerkroutes zoals Engels afsluiten op een hoger niveau 103http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Profielpagina