Doelstellingen en toetsing gespreksvaardigheid Engels, Duits en Frans1329920-6-2017 13:55:39Havo bovenbouw Vwo bovenbouw Gymnasium bovenbouw Dit resulteert in een grote variatie in de zomer van 2013 in het havo en vwo bij Engels, Duits en Frans onderzoek gedaan naar 120htmlFalseaspxHet toetsen van gespreksvaardigheid in het schoolexamen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de vaksectie. Dit resulteert in een grote variatie aan keuzes wat betreft toetsvorm, toetsinhoud en weging. Mede daardoor zijn er over dit examenonderdeel geen SLO Duiding2015Daniela Fasoglio<p style="text-align&#58;justify;">Het toetsen van gespreksvaardigheid in het schoolexamen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de vaksectie. Dit resulteert in een grote variatie aan keuzes wat betreft toetsvorm, toetsinhoud en weging. Mede daardoor zijn er over dit examenonderdeel geen of nauwelijks landelijke gegevens bekend. Om in deze leemte te voorzien heeft SLO in de zomer van 2013 in het havo en vwo bij Engels, Duits en Frans onderzoek gedaan naar&#58; </p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>het belang dat docenten hechten aan mondelinge taalvaardigheid in het MVT-curriculum;</li><li>de onderwijsdoelen die docenten voor mondelinge taalvaardigheid haalbaar achten;</li><li>de toetsvormen die docenten&#58;</li><ul style="list-style-type&#58;circle;"><li>geschikt vinden voor het summatief toetsen van deze onderwijsdoelen;</li><li>uitvoerbaar achten in de context van het Nederlandse voortgezet onderwijs;</li></ul><li>de voorwaarden die docenten van belang vinden bij het toetsen van gespreksvaardigheid.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Voor het onderzoek is de docenten een digitale vragenlijst voorgelegd. De uitkomsten worden in dit rapport gepresenteerd en toegelicht en voorzien van enige conclusies.</p>Pdf-bestand
Verkenning van competenties voor leerkrachten Engels in het basisonderwijs1329620-6-2017 13:55:39 doel van deze verkenning is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van herkenbare en expertbevraging is een eerste lijst van competenties voor leerkrachten Engels opgesteld 156htmlFalseaspxHet doel van deze verkenning is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van herkenbare en bruikbare competenties voor leerkrachten die op de basisschool Eibo, vvto of tpo verzorgen... SLO Duiding2015Annette Thijs;Dirk Tuin<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"></font>Het doel van deze verkenning is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van herkenbare en bruikbare competenties voor leerkrachten die op de basisschool Eibo, vvto of tpo verzorgen. Op basis van literatuurstudie en expertbevraging is een eerste lijst van competenties voor leerkrachten Engels opgesteld. De relevantie en wenselijkheid van de opgestelde lijst is onderzocht door middel van een digitale bevraging van de doelgroep. Op basis van de uitkomsten van de digitale bevraging zijn de competenties per variant verder aangescherpt en zijn mogelijkheden verkend om de profielen die op deze wijze zijn ontstaan, uit te werken tot een handzaam instrument voor scholen.Pdf-bestand
ERK-niveau schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans; Onderzoek naar het bereikte niveau aan het eind van havo en vwo. 1330020-6-2017 13:55:39door leerlingen aan het eind van havo en vwo voor Engels, Duits en Frans wordt behaald Voor Engels havo wordt het ERK-streefniveau door een grote meerderheid behaald 113htmlFalseaspxDe auteurs – medewerkers van SLO en Cito - onderzochten welk ERK-schrijfvaardigheidsniveau door leerlingen aan het eind van havo en vwo voor Engels, Duits en Frans wordt behaald. Per taal zijn van enkele honderden examenkandidaten schrijfproducten gescoorSLO Duiding2015Beeker, A.;Til, A. van.;Keuning, J.;Daniela Fasoglio;Kim de Jong<p>​De auteurs – medewerkers van SLO en Cito - onderzochten welk ERK-schrijfvaardigheidsniveau door leerlingen aan het eind van havo en vwo voor Engels, Duits en Frans wordt behaald. Per taal zijn van enkele honderden examenkandidaten schrijfproducten gescoord met behulp van een beoordelingsschaal. Om uitspraken te kunnen doen over het niveau van de schrijfproducten zijn deze vervolgens door een groep internationale taalexperts gerelateerd aan het Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen. Uit het onderzoek blijkt dat bij drie van de zes onderzochte populaties hooguit de helft van de leerlingen het ERK-streefniveau voor schrijfvaardigheid haalt. Voor Engels havo wordt het ERK-streefniveau door een grote meerderheid behaald.</p><p>&#160;</p>Pdf-bestand
Moderne vreemde talen: vakspecifieke trendanalyse 20151129826-5-2015 15:03:31Mits de bron wordt vermeld, is het 3.1 Toenemende aandacht voor Engels en het belang van meertaligheid De laatste tijd krijgt Engels steeds meer aandacht in het hele onderwijsveld 6483http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Daniela Fasoglio;Kim de Jong;Liesbeth Pennewaard;Bas Trimbos;Dirk TuinIn dit document presenteert het MVT-team van SLO het vreemdetalencurriculum in Nederland zoals beschreven in officiële documenten en materialen. Het gaat in op de positie van de talen in de curricula en op de landelijk vastgestelde kaders. Daarbij ligt de focus op het primair en algemeen voortgezet onderwijs. Verder besteedt het rapport aandacht aan nationale en internationale ontwikkelingen rondom het MVT-onderwijs. Het rapport besluit met een aantal aanbevelingen.Pdf-bestand
P.A. (Patricia) Rose4599217-10-2016 11:06:24Patricia Rose is leerplanontwikkelaar Engels, zij is werkzaam in de afdeling PO/SO, maar bij alle ontwikkelingen rondom het vak Engels in alle verschijningsvormen in het PO. Zij 174http://mvt.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Profielpagina
Vakdossier Frans / Duits1146326-10-2015 15:35:12nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Vakdossier Frans/Duits Vakdossier Frans/Duits Vakdossier Frans/Duits Jos Canton Dirk Klein april 2009 Verantwoording 1378http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2009Canton, J.;Klein, D.De aanleiding voor dit vakdossier is het vermoeden van een achteruitgang van niveau bij eindexamenkandidaten havo/vwo voor de vakken Frans en Duits. In het vakdossier zijn de oorzaken van deze tendens naar steeds lagere beheersingsniveaus bij Frans en Duits verzameld en van commentaar en aanbevelingen voorzienPdf-bestand
Quickscan competenties leerkracht basisonderwijs Engels1330620-6-2017 13:55:39van de eisen die het verzorgen van eibo-, vvto- of tpo-Engels aan uw leerkracht stelt u wat betreft didactiek, eigen taalvaardigheid Engels of cultuur misschien nog wat zou 593htmlFalseaspxHeeft u als schoolleider al een beeld van de eisen die het verzorgen van eibo-, vvto- of tpo-Engels aan uw leerkracht stelt? Of weet u als leerkracht welke competenties wat dit betreft van u worden verwacht?Website artikelpagina
L.M. (Liesbeth) Pennewaard MEd.1331820-6-2017 13:55:39Diagnostische Tussentijdse Toets), het kernprogramma Engels en ondersteunt ze scholen bij maatwerkroutes zoals Engels afsluiten op een hoger niveau 406htmlFalseaspxProfielpagina
L.M. (Liesbeth) Pennewaard MEd.573027-11-2016 15:01:12Diagnostische Tussentijdse Toets), het kernprogramma Engels en ondersteunt ze scholen bij maatwerkroutes zoals Engels afsluiten op een hoger niveau 100http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Profielpagina
Curriculumspiegel 2015: deel B: vakspecifieke trendanalyse1092415-4-2015 10:17:24nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Deel B: Vakspecifieke trendanalyseCurriculumspiegel 2015 Deel B: Vakspecifieke trendanalyse 2 Verantwoording 2015 SLO (nationaal 4113http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015De Curriculumspiegel geeft een inkijkje in de stand van zaken op leerplangebied in Nederland. Het is een verslag op hoofdlijnen, met doorklikmogelijkheden naar diepgaande analyses per thema of vakgebied. Dat maakt het interessant voor iedereen die professioneel bij het onderwijs betrokken is: van beleidsmakers tot schoolleiders en van bestuurders tot leraren. De Curriculumspiegel laat zien wat de belangrijkste trends en wensen op curriculumgebied zijn, bezien vanuit het perspectief van beleid, praktijk, wetenschap en maatschappij. Dat sluit aan op de groeiende belangstelling in het landelijke onderwijsbeleid voor curriculumbrede perspectieven en afstemming over vakken, thema’s en sectoren heen. De Curriculumspiegel bestaat uit twee delen: een A-deel waarin generieke inhoudelijke thema's worden beschreven, en een B-deel dat een vakspecifieke trendanalyse bevat. Het is de bedoeling dat de Curriculumspiegel tweejaarlijks gaat verschijnen.Pdf-bestand