​​​

Sector

 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo onderbouw

Vakgebied

 • Engels

Vakinhoud

 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Schrijven
 • Spreken
 • Gesprekken voeren

Leerplankundig thema

 • Toetsing
 • Tussendoelen
 • Diagnostische tussentijdse toets

Vakspecifiek thema

 • ERK

Engels als kernvak

20-1-2015
​​​​In juni 2013 heeft OCW een wetsvoorstel gepubliceerd waarin wordt voorgesteld de vakken Engels, Nederlands en wiskunde als zogenaamde kernvakken op te nemen in het curriculum van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De overheid ziet deze vakken als bepalend voor succes in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Het voorstel is in het najaar van 2013 in de Tweede Kamer besproken en aangenomen. Vanaf 2014 is Engels samen met Nederlands en wiskunde officieel een kernvak in de onderbouw. Voor deze vakken moeten nieuwe tussendoelen, landelijke tussentijdse toetsen (DTT) en een leerlingvolgsysteem (LVS) komen, die een verplicht karakter in het voortgezet onderwijs zullen hebben.
Het ministerie van OCW heeft SLO de opdracht gegeven om de tussendoelen te ontwikkelen en te valideren. De tussendoelen voor Engels (het zijn er 128) zijn in een conceptversie gepubliceerd. Ze zijn geënt op de eindexameneisen, de acht globale kerndoelen van de onderbouw en op het ERK. Bij de ontwikkeling ervan is ook rekening gehouden met de vier kerndoelen van het primair onderwijs. De tussendoelen beschrijven doelen, inhouden en te bereiken beheersingsniveaus aan het eind van het tweede leerjaar vmbo en het derde leerjaar havo/vwo. De tussendoelen moeten de basis vormen voor de diagnostische tussentijdse toets (DTT) en het leerlingvolgsysteem.