​​​
Sector
 • Vmbo
 • Havo
 • Vwo
 • Gymnasium
 • Po
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Schrijven
Leerplankundig thema
 • Eindtermen
 • Examensyllabus
 • Schoolexamen
Vakspecifiek thema
 • ERK

Het Europees Referentiekader (ERK)

9-8-2017
​​Het Europees Referentiekader (ERK) is een systeem van niveaubeschrijvingen voor leerders van alle moderne vreemde talen. Het verschaft een gemeenschappelijke basis om eenduidige leerdoelen te stellen, vorderingen te meten, niveau te bepalen en uiteindelijk na te gaan in hoeverre de gestelde doelen bereikt zijn. Het biedt daarmee tevens een raamwerk voor de uitwerking van lesprogramma's, leerplanrichtlijnen en examens.
 

Zes taalcompetentieniveaus

 

Het ERK onderscheidt zes taalcompetentieniveaus. Het verwijst naar taalgebruikers als beginnend (A), onafhankelijk (B) en vaardig (C). Elke categorie kent twee niveaus. De beschrijvingen van de verschillende vaardigheden zijn functioneel: ze geven aan in welk soort situaties iemand zich kan redden, en de vereiste mate van correctheid van taalbeheersing. Het ERK beschrijft vaardigheidsniveaus van taalbeheersing, in termen van:
 • taalomvang: wat moet je kunnen, in welke contexten en voor welke doelen?
 • taalcomplexiteit en mate van correctheid: hoe goed moet je het kunnen?

ERK in de examenprogramma's

 

Met de invoering van de nieuwe tweede fase in 2007 is ook het ERK in de Nederlandse examenprogramma's geïntroduceerd. De streefniveaus aan het eind van het voortgezet onderwijs zijn in 2007 (in 2013 voor Chinees) voor alle officiële schooltalen gerelateerd aan de niveaus van het ERK. Met ingang van 2009 (vmbo), 2010 (havo) en 2011 (vwo) maakt het College voor Toetsen en Examens een specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen leesvaardigheid, waarbij het niveau in termen van het ERK wordt vastgesteld. De ERK-niveaus van de opgaven in de centrale examens mvt zijn gebaseerd op de koppelingsonderzoeken van Cito uit 2006 (Duits, Engels en Frans) en 2007 (Arabisch, Russisch, Turks en Spaans), waarin de relatie is onderzocht tussen enerzijds het examenprogramma en het ERK en anderzijds de examenopgaven en het ERK.
De streefniveaus voor de overige vaardigheden, die in het schoolexamen worden getoetst, zijn door SLO uitgewerkt in ERK-niveaus in de handreikingen schoolexamens. Die hebben geen verplichtend karakter. OCW verkent op dit moment de mogelijkheden om het ERK in regelgeving verder te verankeren. Het ERK is dus voorlopig nog niet verplicht.
Contactpersoon

 Links