​​​
Sector
 • Vo
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
Leerplankundig thema
 • ICT
Vakspecifiek thema
 • Vreemdetalendidactiek

ICT en MVT

14-6-2018

​​​​ICT is niet meer weg te denken uit het maatschappelijke leven.  Het wordt ook in het onderwijs steeds vaker ingezet als hulpmiddel. In het middelbaar beroepsonderwijs gebruikt 44% van de docenten digitaal lesmateriaal. In het primair en voortgezet onderwijs is dit iets meer dan een kwart. ICT ondersteunt zowel het primaire proces (leermiddelen, leeractiviteiten, taalportfolio's) als het organisatorische proces (elektronische leeromgevingen, hardware, verschillende applicaties als planners, voortgangsmeetinstrumenten, toetsapplicaties e.d.).

Hoe ICT rijk is jouw onderwijs?

Wilt u uw ICT vaardigheden scannen? Doe dan deze test van Ixperium.

Implicaties voor de talen

Door ICT-ontwikkelingen worden talen in nieuwe contexten gebruikt, met nieuwe taalconventies die bij die contexten horen. Denk bijvoorbeeld aan een skype-conversatie, online samenwerken (bijvoorbeeld het gezamenlijk schrijven van een tekst in een digitale omgeving) of aan een sollicitatie via een website. Ook dit nieuwe digi-taalgebruik met bijbehorende ‘nettiquette’ (cultuurgebonden beleefdheidsregels en de omgangsvormen online) dient deel uit te maken van het leren van de vreemde taal. Daarnaast zorgt digitale technologie in allerlei vormen voor een veelheid aan nieuwe leerbronnen en hulpmiddelen bij het leren.

Activiteiten die in het ‘echte leven' voorkomen kunnen een plaats krijgen in het talenonderwijs, waarbij ook de bijbehorende taalconventies geleerd worden. Te denken valt aan communiceren via platforms, Facebook-groepen voor de klas, een blog van de klas, leeractiviteiten met gebruik van mobiele telefoons en communicatie met uitwisselscholen. Een mooi voorbeeld in dit verband komt uit Frankrijk: schoolklassen die via Twitter (Twitter@twictee) hun spelling verbeteren. De leerlingen schrijven zinnetjes op papier. Deze zinnen - die niet meer dan 140 tekens bevatten - worden vervolgens getwitterd. Leerlingen van een andere school gaan ermee aan de slag. Fouten worden verbeterd en terug getwitterd. Aan het einde van de dag bespreken beide klassen afzonderlijk de spelling van het dictee.

Hoe innovatief  is de inzet van ICT in uw onderwijspraktijk?

Het SAMR model van Puentedura helpt de didactische inzet van ICT te beschrijven. Het model (zie afbeelding) bestaat uit vier niveaus:

 1. Substitution; Inzet van ICT ter vervanging van een hulpmiddel zonder verandering in de didactiek.
 2. Augmentation; Inzet van ICT ter vervanging van een hulpmiddel, dat leidt tot een versterking van de gebruikte didactiek.
 3. Modification; Inzet van ICT ten behoeve van herontwerp van leertaken.
 4. Redefinition; Inzet van technologie voor het ontwerpen van leertaken die zonder technologie niet mogelijk zijn.