Is havo Engels goed genoeg voor het hbo? : een verkennend onderzoek naar mogelijke aansluitproblemen 1110414-2-2013 11:46:541046http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Beeker, A.Het onderwerp van deze publicatie is het vak Engels als schakel in de aansluitingsketen havo - hbo. Aan de hand van deskresearch, interviews met docenten en enquêtes onder leerlingen, in zowel hbo-instellingen als op toeleverende havo-scholen, is nagegaan of er sprake is van aaansluitingsproblematiek, en zo ja welke. Geconcludeerd wordt dat wat bij het vak Engels een goede aansluiting het meest in de weg staat, niet zozeer de taalbeheersing van de leerling is, maar het ontbreken van afstemming tussen de accenten die het voortgezet- en het vervolgonderwijs leggen in die taalbeheersing, èn de toenemende discrepantie in taaldidactiek. Pdf-bestand
Handreiking schoolexamen moderne vreemde talen havo/vwo: Arabisch, Turks1115119-10-2015 15:35:4272http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2007Meijer, D.;Daniela FasoglioDeze handreiking voor het schoolexamen hoort bij de vernieuwingen die in 2007 ingaan in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Basis voor deze vernieuwingen is de ministeriële nota Ruimte laten en keuzes bieden in de tweede fase havo en vwo (2003), waarvan de leidende gedachte is dat scholen meer vrijheid en keuzemogelijkheden moeten krijgen voor de invulling van hun onderwijs in de tweede fase. Daartoe zijn de examenprogramma’s voor alle vakken geglobaliseerd, wat wil zeggen dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen bevatten dan voorheen het geval was. Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen geschrapt. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten. SLO ondersteunt hierbij door handreikingen per vak aan te bieden. Deze handreiking betreft het schoolexamen Arabisch en Turks.Pdf-bestand
Variations in aspects of writing in 16+ English examinations between 1980 and 20145097513-1-2019 01:04:54htmlFalseaspx​In dit onderzoek staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen centraal. Het onderzoek vindt ongeveer om de tien jaar plaats. In de loop der jaren is de ..SLO Duiding2016<p>​In dit onderzoek, dat&#160;ongeveer&#160;<span>om de tien jaar plaats</span>vindt, staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen<span> centraal</span>. In de loop der jaren is de methodiek iets aangepast, maar de&#160;onderzoekers geven aan dat de filosofie&#160;achter het onderzoek&#160;overeind&#160;bleef&#58;&#160;a&#160;'finger in&#160;the wind'&#160;indication&#160;of 16-year-olds' writing.&#160;Zij&#160;hebben gekeken naar hoe bepaalde&#160;aspecten zich ontwikkelen zoals&#160;spelling, woordgebruik en zinslengte.</p><p>De onderzoekers benadrukken dat zij geen oordeel hebben toegevoegd aan hun conclusies, zodat de lezer de bevindingen kan onderzoeken in eigen context en kan verbinden aan eigen ervaringen.<br></p>Pdf-bestand
Alles over leren spellen in het Engels in het TPO5641413-1-2019 01:04:54htmlFalseaspxSinds schooljaar 2014-2015 vindt een pilot plaats onder de noemer tweetalig primair onderwijs (tpo). 19 Basisscholen hanteren gedurende 30 tot 50 procent van de onderwijstijd vanaf groep 1 Engels als voertaal in de klas ...Website artikelpagina
Een moderne vreemde taal afronden op een hoger niveau190913-1-2019 01:04:5466htmlFalseaspxHoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op in alle onderwijstypen en op alle niveaus. De ambitie ...SLO Duiding2015<p>Hoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op in alle onderwijstypen en op alle niveaus. De ambitie alsmede de wettelijke ruimte om leerlingen uit te dagen is er. Een mogelijkheid in dit verband is een moderne vreemde taal op een hoger niveau af te ronden. Deze publicatie gaat in op de vraag hoe dat zou kunnen.</p><p>Let wel. Vanaf januari 2018 is er voor leerlingen een terugvaloptie ingebouwd als blijkt dat het volgen van een taal op een hoger niveau te hoog gegrepen is. Zij kunnen dan&#160;in het tweede tijdvak voor het betreffende vak het examen opnieuw afleggen op het geeigende niveau zonder dat dit ten koste gaat van hun recht op herkansing. De in deze publicatie beschreven scenario's houden met deze wijziging nog geen rekening.</p>
Disclaimer296413-1-2019 00:59:251443htmlFalseaspxMits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de uitgever informatie op deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren dan wel op andere wijze te vermenigvuldigen, tenzij expliciet anders is aangegeven.Website artikelpagina
Het vak Engels501013-1-2019 01:04:544744htmlFalseaspxOp deze pagina's vindt u informatie over het vak Engels en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied ...Website artikelpagina
Bezoek ons tijdens de NOT 2019587117-1-2019 14:40:56124htmlFalseaspxDe NOT 2019: vijf dagen inspiratie, de nieuwste trends en ontwikkelingen op onderwijsgebied. Daar ontbreekt vanzelfsprekend ook SLO niet. In hal 3, standnr. A028 gaan we graag met u in gesprek over curriculumontwikkeling in de school. Nieuwspagina
Het vak Frans638613-1-2019 01:04:542752htmlFalseaspx​Op deze pagina's vindt u informatie over het vak Frans en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied ...Website artikelpagina
Overige moderne vreemde talen679213-1-2019 01:04:542033htmlFalseaspxOp deze pagina's vindt u informatie en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied over de moderne vreemde talen Arabisch, Italiaans, Russisch, Turks en Spaans, en, in het vwo, sinds 2015 Chinees ...Website artikelpagina