Handreiking schoolexamens moderne vreemde talen havo/vwo. Italiaans, Russisch, Spaans720014-3-2018 10:09:4445http://mvt.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxDeze handreiking is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs, meer in het bijzonder docenten Italiaans, Russisch, Spaans havo en vwo ...text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2007<div><p>Deze handreiking is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs, meer in het bijzonder docenten Italiaans, Russisch, Spaans havo en vwo. De handreiking bevat suggesties voor de inrichting van het schoolexamen. Ze wil&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>inzicht geven in de competentieniveaus van taalvaardigheid die de leerling aan het eind van zijn havo- of vwo-traject dient te beheersen,</li><li>in wat deze niveaus concreet betekenen, </li><li>welke kenmerken van prestaties in een vreemde taal bij een bepaald taalbeheersingsniveau horen, </li><li>wat voor soort opgaven het competentieniveau van de leerling zichtbaar kunnen maken en</li><li>hoe de prestaties op de in het examen getoetste taalvaardigheden ten opzichte van elkaar gewogen kunnen worden.</li></ul><br></div>Pdf-bestand
Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool? Effecten van vroeg vreemde talenonderwijs op de moedertaal en de leerprestaties in de vreemde taal: review van de onderzoeksliteratuur741931-7-2018 10:21:3831http://mvt.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxHet Expertisecentrum MVT heeft een review samengesteld van de wetenschappelijke literatuur over de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) op de leerprestaties in de vreemde taal en ...text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012<div><p>Het Expertisecentrum MVT heeft een review samengesteld van de wetenschappelijke literatuur over de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) op de leerprestaties in de vreemde taal en in de moedertaal. Doel van deze review is alle betrokkenen bij de invoering van Engels in het primair onderwijs een samenvatting te bieden van relevant onderzoek, met name gepubliceerd vanaf 1997. Onderzocht is het effect van achtereenvolgens&#58; </p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>het vroeg aanbieden van een vreemde taal in het basisonderwijs op de prestaties in de moedertaal; </li><li>het niveau in de vreemde taal van de leerkracht op het niveau in de vreemde taal van de leerlingen; </li><li>de hoeveelheid input in de vreemde taal op het niveau van de leerlingen in de vreemde taal;</li><li>de verdeling van de lessen over de tijd (periodisering) op het niveau in de vreemde taal van de leerlingen; </li><li>de leeftijd waarop met onderwijs in de vreemde taal wordt begonnen op het niveau in de vreemde taal van de leerlingen.</li></ul>.</div>Pdf-bestand
Variations in aspects of writing in 16+ English examinations between 1980 and 20145097519-9-2018 08:10:43htmlFalseaspx​In dit onderzoek staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen centraal. Het onderzoek vindt ongeveer om de tien jaar plaats. In de loop der jaren is de ..SLO Duiding2016<p>​In dit onderzoek, dat&#160;ongeveer&#160;<span>om de tien jaar plaats</span>vindt, staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen<span> centraal</span>. In de loop der jaren is de methodiek iets aangepast, maar de&#160;onderzoekers geven aan dat de filosofie&#160;achter het onderzoek&#160;overeind&#160;bleef&#58;&#160;a&#160;'finger in&#160;the wind'&#160;indication&#160;of 16-year-olds' writing.&#160;Zij&#160;hebben gekeken naar hoe bepaalde&#160;aspecten zich ontwikkelen zoals&#160;spelling, woordgebruik en zinslengte.</p><p>De onderzoekers benadrukken dat zij geen oordeel hebben toegevoegd aan hun conclusies, zodat de lezer de bevindingen kan onderzoeken in eigen context en kan verbinden aan eigen ervaringen.<br></p>Pdf-bestand
Alles over leren spellen in het Engels in het TPO5641419-9-2018 08:10:43htmlFalseaspxSinds schooljaar 2014-2015 vindt een pilot plaats onder de noemer tweetalig primair onderwijs (tpo). 19 Basisscholen hanteren gedurende 30 tot 50 procent van de onderwijstijd vanaf groep 1 Engels als voertaal in de klas ...Website artikelpagina
Een moderne vreemde taal afronden op een hoger niveau190919-9-2018 08:10:4350htmlFalseaspxHoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op in alle onderwijstypen en op alle niveaus. De ambitie ...SLO Duiding2015<p>Hoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op in alle onderwijstypen en op alle niveaus. De ambitie alsmede de wettelijke ruimte om leerlingen uit te dagen is er. Een mogelijkheid in dit verband is een moderne vreemde taal op een hoger niveau af te ronden. Deze publicatie gaat in op de vraag hoe dat zou kunnen.</p><p>Let wel. Vanaf januari 2018 is er voor leerlingen een terugvaloptie ingebouwd als blijkt dat het volgen van een taal op een hoger niveau te hoog gegrepen is. Zij kunnen dan&#160;in het tweede tijdvak voor het betreffende vak het examen opnieuw afleggen op het geeigende niveau zonder dat dit ten koste gaat van hun recht op herkansing. De in deze publicatie beschreven scenario's houden met deze wijziging nog geen rekening.</p>
Disclaimer296415-9-2018 23:56:571236htmlFalseaspxMits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de uitgever informatie op deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren dan wel op andere wijze te vermenigvuldigen, tenzij expliciet anders is aangegeven.Website artikelpagina
Het vak Engels501019-9-2018 08:10:433024htmlFalseaspxOp deze pagina's vindt u informatie over het vak Engels en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied ...Website artikelpagina
Het vak Frans638619-9-2018 08:10:431947htmlFalseaspx​Op deze pagina's vindt u informatie over het vak Frans en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied ...Website artikelpagina
Overige moderne vreemde talen679219-9-2018 08:10:431375htmlFalseaspxOp deze pagina's vindt u informatie en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied over de moderne vreemde talen Arabisch, Italiaans, Russisch, Turks en Spaans, en, in het vwo, sinds 2015 Chinees ...Website artikelpagina
Het vak Duits1135819-9-2018 08:10:432077htmlFalseaspxOp deze pagina's vindt u informatie over het vak Duits en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied ...Website artikelpagina