Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto746513-4-2016 11:58:47244http://mvt.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012<div>Dit rapport is bedoeld voor leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs en onderzoekers die zich richten op Engels in het basisonderwijs. Het is een verslag van de ervaringen van dertien scholen (twaalf Engels, een Duits), die in de periode 2010-2012 intensieve vormen van vroeg vreemdetalenonderwijs (tot 15% van de lestijd) hebben ingevoerd. De vreemde taal wordt daarbij niet alleen geleerd en gebruikt tijdens de taalles, maar ook tijdens andere schoolse activiteiten. Dit kan binnen andere vakken of thema’s zijn, maar ook tijdens pauze- en kringmomenten. De auteurs hebben 28 lessen geobserveerd en interviews gehouden met directieleden, leerkrachten, ouders en leerlingen. De auteurs concluderen dat vrijwel alle betrokkenen enthousiast zijn over de uitgangspunten en de uitvoering van vvto. De meeste scholen besteden 1-3 uur per week aan vvto. Er is dus sprake van een intensievere vorm van vvto, maar in de meeste gevallen niet van 15%. De observaties laten zien dat zowel groeps- als vakleerkrachten in staat zijn om kwalitatief goed taalaanbod te realiseren, gericht op betekenis en interactie. Dit sluit ook aan bij het enthousiasme van leerkrachten, leerlingen en ouders in de interviews. De auteurs constateren dat scholen meer tijd nodig hebben om verder toe te groeien naar 15%. Ook buiten de taalles bezig zijn met de vreemde taal is een haalbare en aantrekkelijke vorm van taalonderwijs. Door te werken met de doeltaal tijdens andere schoolse activiteiten leren de leerlingen op een natuurlijke manier in een rijke leeromgeving. Zowel leerlingen als leerkrachten zijn erbij gebaat. </div>
Common European Framework of Reference3902125-9-2017 12:40:49htmlFalseaspxDe website van het Europees Referentiekader biedt een verscheidenenheid aan bronnen, opbrengsten van projecten en handreikingen waarmee u bijvoorbeeld ERK-toetsen kunt ontwikkelen ... SLO Duiding2017<h2>Transparantie en samenhang in het moderne vreemdetalenonderwijs in Europa</h2><p>Met het <em>Common European Framework of Reference for Languages&#58; learning, teaching and assessment</em>&#160;(CEFR), oftewel het Europees Referentiekader (ERK)&#160;kunt u taalprogramma's, curriculum richtlijnen en leermaterialen ontwikkelen.&#160;De zes taalniveaus&#160;zorgen voor transparantie en samenhang&#160;in het moderne vreemdetalenonderwijs binnen Europa. </p><p>Op de website van het Europees Referentiekader vindt u een verscheidenenheid aan bronnen, opbrengsten van projecten en handreikingen. Zo kunt&#160;u handreikingen downloaden waarmee u bijvoorbeeld ERK-toetsen kunt ontwikkelen of een taalportfolio kunt opzetten. <span><br></span></p><h2>Taalprofielen 2015</h2><p><span>Op basis van het <em>Common European Framework of Reference</em> heeft SLO <span><span>voor het moderne vreemdetalenonderwijs in Nederland</span></span> 'Taalprofielen 2015' ontwikkeld. Hierin vindt u o.a. ik-kan-beschrijvingen op alle zes de taalniveaus met&#160;vele voorbeelden. <br></span></p>
Variations in aspects of writing in 16+ English examinations between 1980 and 20145097525-9-2017 12:40:49htmlFalseaspx​In dit onderzoek staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen centraal. Het onderzoek vindt ongeveer om de tien jaar plaats. In de loop der jaren is de ..SLO Duiding2016<p>​In dit onderzoek, dat&#160;ongeveer&#160;<span>om de tien jaar plaats</span>vindt, staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen<span> centraal</span>. In de loop der jaren is de methodiek iets aangepast, maar de&#160;onderzoekers geven aan dat de filosofie&#160;achter het onderzoek&#160;overeind&#160;bleef&#58;&#160;a&#160;'finger in&#160;the wind'&#160;indication&#160;of 16-year-olds' writing.&#160;Zij&#160;hebben gekeken naar hoe bepaalde&#160;aspecten zich ontwikkelen zoals&#160;spelling, woordgebruik, zinslengte.</p><p>De onderzoekers benadrukken dat zij geen oordeel hebben toegevoegd aan hun conclusies, zodat de lezer de bevindingen kan onderzoeken in hun eigen context en kunnen verbinden aan hun eigen ervaringen.<br></p>Pdf-bestand
Vroeg of laat Engels in het basisonderwijs. Wat levert het op?5127025-9-2017 12:40:49htmlFalseaspxRick de Graaff onderzocht de taalvaardigheid Engels in groep 8 van basisscholen met vroeg vreemdetalenonderwijs vanaf groep 1, in vergelijking met scholen met een regulier programma Engels in het Basisonderwijs vanaf groep 7. Getoetst is of vroege starterSLO Duiding2015Graaff, R. de<p>​Rick de Graaff onderzocht de taalvaardigheid Engels in groep 8 van basisscholen met vroeg vreemdetalenonderwijs vanaf groep 1, in vergelijking met scholen met een regulier programma Engels in het Basisonderwijs vanaf groep 7. Getoetst is of vroege starters beter luisteren, lezen, schrijven, spellen en spreken dan late starters. Het onderzoek laat zien dat vroege starters gemiddeld beter presteren dan late starters, maar ook dat de verschillen klein zijn, en de overlap tussen beide groepen groot. Cito-scores, taalattitude en buitenschools taalcontact blijken een sterke voorspellende waarde te hebben voor de resultaten op de Engelse taalvaardigheidstoetsen bij zowel de vroege als de late starters.</p>
Heeft vroeg vreemdetalenonderwijs een negatief effect op de Nederlandse taalontwikkeling van kinderen?5127425-9-2017 12:40:49htmlFalseaspxSteeds meer basisscholen in Nederland starten met Engels in groep 1 en 2. Op school kunnen kinderen dan al op jonge leeftijd hun vaardigheid in een vreemde taal ontwikkelen. Tegelijkertijd kleven er mogelijk ook nadelen aan deze vorm van vroeg vreemdetaalSLO Duiding2005Goorhuis-Brouwer, S.;Bot, K. de<p>​Steeds meer basisscholen in Nederland starten met Engels in groep 1 en 2. Op school kunnen kinderen dan al op jonge leeftijd hun vaardigheid in een vreemde taal ontwikkelen. Tegelijkertijd kleven er mogelijk ook nadelen aan deze vorm van vroeg vreemdetaalonderwijs (VVTO). Wat is bijvoorbeeld het effect van VVTO op de Nederlandse taalontwikkeling van de leerlingen? Het artikel van Kees de Bot en Sieneke Goorhuis laat zien dat het vroeg aanbieden van het Engels niet ten koste gaat van de ontwikkeling van het Nederlands, zowel bij Nederlandstalige leerlingen als leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond. Omdat sprake is van een kleinschalig onderzoek waaraan slechts twee basisscholen deelnamen, geven de auteurs suggesties voor uitbreiding van het onderzoek.</p>
Een moderne vreemde taal afronden op een hoger niveau190925-9-2017 12:40:4921htmlFalseaspxHoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op voor alle onderwijstypen en op alle niveaus ...SLO Duiding2015<p>​Hoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op voor alle onderwijstypen en op alle niveaus. De ambitie om leerlingen uit te dagen is er, alsmede de wettelijke ruimte om dit te realiseren. Een moderne vreemde taal afronden op een hoger niveau is een manier om dit te realiseren. In deze publicatie worden verschillende scenario's beschreven en uitgewerkt.</p>
Disclaimer296425-9-2017 06:56:20412htmlFalseaspxMits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de uitgever informatie op deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren dan wel op andere wijze te vermenigvuldigen, tenzij expliciet anders is aangegeven.Website artikelpagina
thema-overzicht1328825-9-2017 12:40:493892htmlFalseaspxWelkomstpagina
Contactformulier1329025-9-2017 12:40:4911htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
kennisbank1329125-9-2017 12:40:492812htmlFalseaspxWelkomstpagina